Category Archives: po polsku

Polish version

Audioksiążki

W ramach samodziel­nych ćwiczeń słu­chowych wymyśliłam słuchanie i równoczesne czy­tanie tego samego tek­stu. Z samego słucha­nia nic bym nie zrozu­mi­ała — to nie pani Sz., która każde słowo powtórzy tyle razy, ile trzeba. Ale mam nadzieję, że słucha­jąc tek­stu, który … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

Porównanie programów i znów małe podsumowanie (po 12 miesiącach)

Pro­gram z basami jest fajniejszy, daje bogat­szy dźwięk, ale jak te basy są przy­cięte tak jak na początku, to lep­iej mi się roz­mawia i lep­iej mi idą ćwiczenia z rozu­mienia mowy ze słuchu. Nie chcę jed­nak rezyg­nować z więk­szego zakresu, … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

Cyborg od roku

Rok temu, 12 lutego, miałam oper­ację wszczepi­enia implantu. A za dwa tygod­nie, 19 marca, przy­pada rocznica pier­wszego podłączenia pro­ce­sora. Jak widać, prze­byłam od tego czasu długą drogę. I mam zamiar iść dalej.

Posted in po polsku | 1 Comment

Programowanie, 28 listopada

Ode­brałam nowy sterownik do pro­ce­sora. A było tak: po czterech miesią­cach użytkowa­nia pojaw­iło się podłużne pęknię­cie na mag­a­zynku z bate­ri­ami. Niby można zak­leić skoczem, no ale bez prze­sady, to nowy sprzęt. Pojechałam do Kaje­tan celem złoże­nia rekla­macji. Ku swo­jemu zdzi­wie­niu … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

Perfekcyjna niedoskonałość

Jutro mam wiz­ytę w Kaje­tanach. Dowiedzi­ałem się, że ponoć się da przepisać pro­gram ze starego pro­ce­sora na nowy. Wcześniej, gdy dostałem OPUSa, nie było takiej możli­wości, można było tylko mniej więcej ustawić nową mapę na pod­stawie starej, a potem stop­niowo … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 1 Comment

Jeszcze o konferencji

Trochę mate­ri­ału z pro­gramów telewiz­yjnych poświę­conych lip­cowej kon­fer­encji z okazji 15-lecia implan­tów w Polsce. Wiado­mości: Tele­ex­press: Dziękuję oso­bie, która to zamieś­ciła na youtube i zaw­iadomiła kogo trzeba.

Posted in po polsku | 1 Comment

Uzależnienie

Umyłam głowę i popra­cow­ałam trochę przy kom­put­erze bez aparatu ani pro­ce­sora. I jakoś tak dzi­wnie. Nie mogę wsłuchi­wać się w dźwięk udręc­zonego wenty­la­tora wyjącego przy paru okienkach więcej (zaczyna mnie to martwić), nie słyszę dźwięku z filmiku, który ktoś mi … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 2 Comments

Po 8 miesiącach

Nie mam już mate­ri­ału na notki co kilka dni. Chodzę sobie z implantem w głowie i pro­ce­sorem na głowie, żyję, roz­maw­iam, trochę ćwiczę. Zmi­any z dnia na dzień były na początku, teraz już nie zauważam ich tak bardzo. Zaczęłam ćwiczenia … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 3 Comments

Czułość mikrofonu

Najłatwiej dostępną w pro­ce­sorze Nucleus Free­dom reg­u­lacją jest czułość mikro­fonu. Można ją zmieniać bez zde­j­mowa­nia pro­ce­sora. Inne rzeczy też niby się da, ale trzeba w odpowied­nim cza­sie (nie za szy­bko) naciskać jakieś sek­wencje guzików, zazwyczaj i tak kończy się na … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

Angielski (m.in.)

Z ang­iel­skim jestem już całkiem nieźle osłuchany. Roz­mowa z lek­torem w szkole języka obcego, pyta­nia o moją rodz­inę, życie, wakacje, plany, szkołę — wszys­tko zrozu­mi­ałem, ale to aku­rat było łatwe, bo mogłem czy­tać z ust. W domu włączam sobie często radio. … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | Leave a comment

Wyraźnie/Niewyraźnie

Kiedyś na spotka­niu z rodzi­cami jeden z uczest­ników spy­tał, czy trud­niej mi się roz­mawia z osobą, która niewyraźnie mówi. Odpowiedzi­ałem przecząco. Miałem już wtedy implant, ale krótko — pół roku. Powiedzi­ałem, że czy­tam z ust, że słuchem wspo­magam się w … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 1 Comment

Reakcja na zmianę

Tak sobie chodzę i wypróbowuję nieuży­wany stary pro­gram numer 4, na którym zaży­czyłem sobie HD CIS. Pier­wszy namacalny rezul­tat to 20-minutowa roz­mowa z mamą o kom­put­er­ach i podłącza­niu ich do sieci. Mama zadaje pyta­nia, ja odpowiadam. Potem roz­mowa o UECon­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 1 Comment

Prasa o cyborgach

Frag­menty niniejszego bloga opub­likował w repor­tażu warsza­wski dodatek “Wybor­czej” tutaj.

Posted in po polsku, Prasa i sieć | Leave a comment

FSP czy HD CIS?

FSP i HD CIS to dwie strate­gie kodowa­nia, które są dostępne w nowych pro­ce­so­rach MED-ELa. Są odpowiedzialne za sposób kodowa­nia mowy i od nich zależy jak słyszymy to, co się dzieje w otocze­niu. Gen­er­al­nie HD CIS jest kon­tynu­acją starszej strate­gii, … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 5 Comments

Katar

Czy ja już pisałam, że jedną z zalet implantu jest to, że ucho się nie zatyka…? A raczej, może się zatykać i nie przeszkadza to w komu­nikacji, na tyle, na ile człowiek z ciężkim katarem ma ochotę na kon­takty ze … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 4 Comments

KKK

KKK, czyli Kon­tekst, K…, Kon­tekst! to zawołanie moich zna­jomych tłu­maczy z pewnego IRC-owego kanału. Kiedy ktoś pyta o jakieś słowo, i poda je w oder­wa­niu od tego, co właśnie tłu­maczy, najczęś­ciej zami­ast odpowiedzi ktoś pyta “KKK?” Oznacza to: podaj całe … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 4 Comments

Plotki

Wró­ciłam właśnie z Anglii, gdzie spotkałam Sue. Poz­nałam ją dwa lata temu. Wtedy była jeszcze przed oper­acją wszczepi­enia implantu. Bardzo źle słyszała, nosiła aparaty, ale prawie nic jej nie dawały, twierdz­iła, że słyszy tylko bardzo głośne dźwięki. Zdaje się, że … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 9 Comments

Wodotryski

Na piętrze remont łazienek. Bycie niedosłyszą­cym ma swoje zalety: można wyłączyć aparaty i odciąć się od dźwięków, na które wszyscy narzekają. Zawsze wyłącza­łam swoje jadąc samot­nie auto­busem czy pociągiem, bo po co słuchać hałasu. Włącza­łam tylko jeśli chci­ałam z kimś … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 6 Comments

Modularna budowa ratunkiem

Baterie mi się dziś skończyły! Przetrzepałem szu­flady, kurtki i ple­caki i nic nie znalazłem. Zamówiłem sobie oczy­wiś­cie nową paczkę, ale dojdzie ona dopiero za dwa, trzy dni, o ile nie w poniedzi­ałek. Już myślałem, że będę musiał kupić sobie baterie … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 3 Comments

Bądźmy cierpliwi — przełomy w końcu nadchodzą

W ciągu ostat­nich dwóch tygodni następował swoisty przełom. Może to nie aż taki, jaki był wcześniej, ale jakaś powtórka poprawy słyszenia nastąpiła. Pisałem już, że zaczy­nam rozu­mieć ze słuchu. Potem wyjechałem na tydzień — na rejs morski. Miałem wiele okazji, … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 4 Comments

Znalazłam ciszę!

Cisza jest w Rucianem-Nidzie, na przys­tanku auto­bu­sowym, o wpół do czwartej rano. Oczy­wiś­cie nie jest to cisza całkowita. Prze­jeżdżają poje­dyncze samo­chody, cza­sem jacyś ludzie prze­jdą, daleko gra muzyka, bo to sobot­nia noc. Ale nic nie szumi. Nie sły­chać ani lodówki, … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 4 Comments

Programowanie po 4 miesiącach, i 5 miesięcy z procesorem

Po 4 miesią­cach od podłączenia, czyli kilka tygodni temu, miałam kole­jne pro­gramowanie pro­ce­sora. Nowy pro­gram jest w pewnym sen­sie zupełnie inny od poprzed­niego. Narzekałam na pogłos już wcześniej. Pier­wsza propozy­cja: stan­dar­d­owe pogłośnie­nie różnych częs­totli­wości odpowied­nio do audio­gramu. Pogłos zmienił się … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

Rozumiem!

Wresz­cie odzyskuję zdol­ność rozu­mienia ze słuchu. Rozmówki z mamą w kuchni: — Chcesz bułkę tartą do fasolki? – Tak, poproszę. – OK, przynieś sztućce i zawołaj brata, zjemy. Czy też na inne tem­aty: — Bartek, muszę z Tobą poroz­maw­iać. – … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 1 Comment

Autobus

Rzadko jeżdżę auto­busami, ale wczo­raj aku­rat miałem okazję i usłysza­łem coś nowego — a właś­ci­wie starego, ale inaczej. Przy pos­to­jach tablica infor­ma­cyjna zaczyna drgać, uderzać o szybę, albo coś innego. Wcześniej sły­chać było tylko takie dud­niące i przytłu­mione wale­nie. Wtedy … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | Leave a comment

Chyba nie było trzepotu

Po kon­sul­tacji z paroma osobami muszę stwierdzić, że chyba jed­nak nie słysza­łem trzepotu skrzy­dełek. Może to było coś innego — drzwi zaskrzyp­i­ały, albo pro­ce­sor inaczej, niż wcześniej (pier­wszy raz słysza­łem w nim muchę) przetworzył dźwięk i nad­in­tepre­towałem to, co usłysza­łem. … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 2 Comments

Mucha i wołanie

Pomimo, że jestem właśnie na dwu­ty­god­niowym wyjeździe, musi­ałem tu wejść i napisać o wydarze­niu sprzed pię­ciu minut i przy okazji o jed­nym nowym spostrzeże­niu. W pewnym momen­cie usłysza­łem dzi­wny dźwięk, który się po chwili powtórzył — zwraca­jąc głowę w jego … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 13 Comments

Przeprogramowanie mózgu po wszczepieniu implantu ślimakowego

Nieukowiec podesłał mi linka do artykułu w Sci­ence Daily, którego tłu­macze­nie na język pol­ski jest tutaj. Ja zawsze mówiłam, że w tym wszys­tkim chodzi tak naprawdę o przepro­gramowanie mózgu. Ciekawe, co pokaza­łyby moje skany mózgu — ja nigdy nie słysza­łam … Con­tinue read­ing

Posted in nauka, po polsku, Prasa i sieć | 4 Comments

Zdjęcia z Kajetan

Kilka zdjęć zro­bionych w biegu na kon­fer­encji. Duże wer­sje mam, w razie potrzeby proszę o kontakt.

Posted in po polsku | 3 Comments

Cyborg oddemonizowany

Pewna roz­mowa dzisiaj rano dała mi do myśle­nia. Uznałam, że może należałoby wyjaśnić jedną rzecz, która dla użytkown­ików implan­tów śli­makowych i ludzi, którzy znają temat, jest oczy­wista, ale dla otoczenia niekoniecznie… No to wyjaś­niam. Nie, nie wpinamy sobie pro­ce­sora codzi­en­nie … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 1 Comment

Konferencja w Kajetanach — wrażenia

Spotkanie bardzo udane. Dopisała pogoda i uczest­nicy. Świetna orga­ni­za­cja, wszys­tko solid­nie przy­go­towane. Nie było prob­lemów z trans­portem, pod­staw­iono trzy auto­busy z Warszawy i każdy mógł się zabrać. Jedze­nie było dobre, a zajęć i wykładów dla dorosłych oraz atrakcji dla dzieci … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 5 Comments