Monthly Archives: April 2007

My new toy

I have found a toy on a Mac­book: vir­tual piano! It is some­thing just for me. I am sit­ting with­out my hearig aid on (because of the ear­lobe irri­ta­tion) and play­ing like a child who sneaked to the room where … Con­tinue read­ing

Posted in English | Leave a comment

Wlazł kotek na płotek

Na mac­booku znalazłam zabawkę: pianino! Coś dla mnie. Siedzę bez aparatu, bo mnie ucho rozbo­lało od wkładki, i bawię się jak dziecko, co się dor­wało do pianina w salonie. Bardzo ciekawe. Chwil­ami mam wraże­nie, że przestaw­iła mi się skala: wysokie … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 6 Comments

And so on.

Yes­ter­day I have changed the pro­gramme to P3, which is louder. At my work­place the win­dow is open and I hear some­times a sound sim­i­lar to the ambu­lance sirens. But my win­dow isn’t fac­ing the street. Is it pos­si­ble that … Con­tinue read­ing

Posted in English | Leave a comment

I tak dalej.

Zmieniłam wczo­raj wiec­zorem pro­gram na trzeci, czyli głośniejszy. W pracy przez uchy­lone okno słyszę od czasu do czasu coś, co przy­pom­ina karetkę pogo­towia. Ale moje okno nie wychodzi na ulicę. Czyżby dochodz­iło to do mnie z następ­nej ulicy, dobre kilka­set … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 2 Comments

One month after the switch-on — reprogramming.

The visit to the cen­tre after one month — tests and repro­gram­ming of the proces­sor. We are asked about our impres­sions from this first month and we fill in numer­ous ques­tion­naires. Then there is a meet­ing with a speech ther­a­pist, … Con­tinue read­ing

Posted in English | Leave a comment

Szacun.

Raper z blizną za uchem — wywiad z Pjusem — Hip-Hop.pl Facet ma implant pniowy. Kiedy ja mówię, że mam wty­czkę do mózgu, to jest do pewnego stop­nia przenoś­nia. A on może tak powiedzieć dosłownie. PS. Więcej tutaj.

Posted in po polsku, Prasa i sieć | 1 Comment

Głowa znaleziona po bliskim spotkaniu trzeciego stopnia z wielkim pudłem

Uporząd­kowanie wrażeń i w ogóle znalezie­nie głowy po wiz­y­cie w Kaje­tanach i nowym pro­gramowa­niu zajęło mi kilka dni. Najpierw wywiad, opisu­jemy wraże­nia z pier­wszego miesiąca i wypeł­ni­amy liczne anki­ety. Potem logopeda, badanie pole­ga­jące na subiek­ty­wnej oce­nie głośności dźwięków, pro­gramowanie pro­ce­sora i … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 5 Comments

Komentarz do komentarza

W komen­tarzach relacja Krzysztofa. Dzięki! Grat­u­lacje, jak po miesiącu masz 50% rozpoz­nawa­nia wyrazów, to strach pomyśleć, co może być za rok :-) Pisz tu cza­sem. U mnie to jest trochę inaczej. Pier­wszy tydzień z pro­ce­sorem czułam się trochę jak po … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 10 Comments

Four weeks after the switch-on

It is 4 weeks with the proces­sor on. I begin to hear some envi­ron­men­tal sounds. Not the loud­est ones. Rustling is pretty loud. But I still don’t hear the major­ity of speech sounds. I am aware of speech, though. Some … Con­tinue read­ing

Posted in English | Leave a comment

4 tygodnie po podłączeniu

Już prawie cztery tygod­nie noszę pro­ce­sor. Zaczęłam słyszeć niek­tóre dźwięki z otoczenia. Niekoniecznie te najgłośniejsze. Na przykład dość głośne wydają mi się wszelkie sze­lesty. Za to nadal nie słyszę więk­szości dźwięków mowy. Mam jed­nak świado­mość, że ktoś mówi. Ostat­nio w pracy … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

Easter housework

I hear the vac­uum cleaner (this post prob­a­bly means that I don’t clean my room very often). This sound is much softer when heard through the CI than through the hear­ing aid. Rustling sounds, on the con­trary, I hear much … Con­tinue read­ing

Posted in English | Leave a comment

Świąteczne porządki

Słyszę odkurzacz (ta notka praw­dopodob­nie oznacza, że odkurzam zde­cy­dowanie zbyt rzadko). Ten dźwięk jest w implan­cie dużo cich­szy niż w apara­cie. Nie ze wszys­tkimi dźwiękami tak jest, bo sze­lesty słyszę zde­cy­dowanie lep­iej przez implant. Nowe baterie.

Posted in po polsku | 2 Comments

Steps

Yes­ter­day I wrote that I heard the click­ing of my heels. Today I hear the sound my soft shoes make when I walk on the linoleum. It is a strange sound-sensation.

Posted in English | Leave a comment

Kroki

Wczo­raj pisałam, że słyszę stuk swoich obcasów. Dzisiaj słyszę, jak idę po linoleum w mięk­kich butach. Jako dźwięk to jest nieco dziwne.

Posted in po polsku | Leave a comment

Stuff

Vel­cro rip­ping. Some music. Howl­ing of the brakes in the old bus. Open­ing and clos­ing its door. My own heels’ pat­ter. In this case I am not sure if I hear or feel this. Maybe it is how it’s sup­posed … Con­tinue read­ing

Posted in English | 1 Comment

Różności

Dar­cie rzepu, tzn. otwieranie czegoś zap­inanego na rzep. Trochę różnej muzyki. Hamowanie (takie z wyciem) i otwieranie/zamykanie drzwi w starym Ikarusie. Stuk włas­nych obcasów — tu nie jestem pewna, czy słyszę, czy czuję. Może to tak właśnie ma wyglą­dać? Bo … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

Bolero (PL)

Bolero to ulu­biony utwór muzy­czny Lucyny i Michaela Chorosta. Wer­sję, którą mam, przesłuchałam najpierw z włąc­zonym aparatem i okazało się, że zaczy­nam coś słyszeć dopiero w okoli­cach piątej min­uty. Myślałam, że później pojaw­iają się jakieś niższe częs­totli­wości, ale wyjaśniono mi, … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

Bolero

Bolero, the favourite music of Lucyna and Michael Chorost… When I lis­ten to the ver­sion I have with my hear­ing aid on, I don’t hear much at all in the first five min­utes. Then it prob­a­bly moves to the lower … Con­tinue read­ing

Posted in English | Leave a comment