Przeprogramowanie mózgu

Źródło tu. Z ang­iel­skiego przetłu­maczył Paw­ciooS, poprawki cyborga.

“Ośrodek słuchu” w mózgu może się prze­or­ga­ni­zować po wszczepi­e­niu implantu ślimakowego.

Sci­ence Daily — Implanty śli­makowe — elek­tron­iczne urządzenia wszczepi­ane oper­a­cyjnie do ucha, pozwala­jące głuchym słyszeć — mogą odt­warzać nor­malne ścieżki słu­chowe w mózgu nawet po wielu lat­ach głuchoty.

Wyniki badań sugerują, że mózg na skutek sty­mu­lacji dźwiękowej może prze­or­ga­ni­zować lub zmusić do pracy uśpi­one ośrodki przetwarza­nia dźwięku. Dr Jeanne Guiraud oraz jej współpra­cown­icy z Uni­w­er­sytu w Lyon, Edouard Her­riot Uni­ver­sity Hos­pi­tal, oraz Advanced Bion­ics — firmy pro­duku­jącej implanty śli­makowe — badali osoby głuche w wieku od 16 do 74 lat. Odkryli, że u osób młod­szych oraz tych, które nie słyszały przez krótki czas, nastąpiły zmi­any przy­pom­i­na­jące dzi­ałanie mózgu u nor­mal­nie słyszą­cych ludzi.

Wyniki tych badań sugerują, że poprzez uży­cie implantu śli­makowego do pewnego stop­nia odt­warzana jest nor­malna struk­tura kory słu­chowej”, mówi dr Manuel Don z House Ear Insti­tute w Los Ange­les. “Badacze twierdzą również, że znaleźli związki między stop­niem odt­worzenia tej struk­tury a danym zadaniem słu­chowym. Związek ten jest niezwykle istotny przy oce­nie korzyści z implantu śli­makowego”. Don nie brał udzi­ału w projekcie.

Guiraud wraz z zespołem prze­badali 13 osób dorosłych z głębokim niedosłuchem, które otrzy­mały implant śli­makowy śred­nio osiem miesięcy przedtem. Elek­tryczna sty­mu­lacja ucha poz­woliła na lokaliza­cję i stworze­nie mapy miejsc w obszarze kory słu­chowej, w których przetwarzane są dźwięki o różnych częs­totli­woś­ci­ach. Okazało się, że u osób, które miały implant śli­makowy od co najm­niej trzech miesięcy, do pewnego stop­nia odt­wor­zony został nor­malny układ częstotliwości.

Nasze wyniki wskazują na to, że kora słu­chowa osób badanych ma struk­turę tono­topiczną [tzn. dźwięki o danej wysokości przetwarzane są w określonych miejs­cach], a struk­tura ta przy­pom­ina mapy częs­totli­wości u osób nor­mal­nie słyszą­cych”, mówi Guiraud.

Zespół ma nadzieję w przyszłości na szczegółowe poz­nanie sposobu, w jaki te mapy się zmieni­ają po implan­tacji, bada­jąc ludzi już od momentu wszczepi­enia implantu.

Bada­nia te zro­biono przy wspar­ciu finan­sowym Advanced Bion­ics Europe. Wyniki zostały opub­likowane 18 lipca w Jour­nal of Neuroscience.

Niniejszy artykuł został napisany na pod­stawie komu­nikatu wydanego przez Soci­ety for Neuroscience.

One Response to Przeprogramowanie mózgu

  1. Pingback: Implant ślimakowy » Blog Archive » Przeprogramowanie mózgu po wszczepieniu implantu ślimakowego

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *