Monthly Archives: May 2007

A jednak…

Wygląda na to, że pomimo złego pro­gramu, nowy pro­ce­sor odwala świetną robotę. Właśnie przeprowadz­iłem 15-minutową roz­mowę przez tele­fon z tatą — i ani razu nie prosiłem o powtórze­nie! Nor­malna, swo­bodna, spon­tan­iczna kon­wer­sacja przepla­tana niespodziewanymi dygres­jami. Coś niesamowitego! Jeśli tak dalej … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 9 Comments

Lepiej czy nie lepiej?

Właśnie wró­ciłem z Kaje­tan z nowym pro­ce­sorem mowy. Słyszę inaczej, ale nie wiem, czy lep­iej, czy gorzej. Po prostu inaczej. I nie wiem, czy jest to spowodowane innym pro­gramem, czy innym dzi­ałaniem pro­ce­sora. W cza­sie ustaw­ia­nia trzeba było pro­gram popraw­iać, … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 2 Comments

Life is going on

Due to some prob­lems in the fam­ily I am not much in the mood for blog­ging lately. For the same rea­sons, I am a bit behind with the train­ing exer­cises. What is new? I have a new pro­gramme. As far … Con­tinue read­ing

Posted in English | Leave a comment

Życie swoim torem

Ostat­nio z powodu różnych kłopotów nie bardzo mam melodię na pisanie bloga, na szczęś­cie Bartek nadra­bia. Ze ćwiczeni­ami z tych samych powodów też jestem trochę do tyłu. Krótko, co u mnie nowego sły­chać: Od tygod­nia mam nowy pro­gram. Z tego co … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 1 Comment

I’m an addict

Jutro dostaję OPUSa. Jestem umówiony na godz­inę 12 na pro­gramowanie pro­ce­sora. Powiedziano mi, że dzi­ała on na innych zasadach niż TEMPO+, więc dostanę zupełnie nowy pro­gram. Ponoć da się go przepisać ze starego pro­ce­sora, ale najpraw­dopodob­niej i tak będzie trzeba … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 15 Comments

Momenty

Implant mi oso­biś­cie trzykrot­nie dał ogromną satys­fakcję i zad­owole­nie z tego, że w ogóle jest. Być może jeszcze mi taką sprawi, ale na razie zach­wycam się tzw. trzecim momentem, który za chwilę opiszę. Jakie były pier­wsze dwa? Pier­wszy moment trwał kilka … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 1 Comment

Two months after the switch-on

I am able to fol­low the text lis­ten­ing and read­ing it simul­ta­ne­ously, even when my hear­ing aid is off. I have one book in audio and in print, and it is a good exer­cise. The book is read by the … Con­tinue read­ing

Posted in English | Leave a comment

Dwa miesiące po podłączeniu

Jestem w stanie “śledzić” tekst czy­ta­jąc i słucha­jąc go równocześnie, nawet z wyłąc­zonym aparatem. Chodzi o to, że słucha­jąc tek­stu i mając go przed oczami jestem w stanie powiedzieć, w którym miejscu jestem, rozróż­niam słowa. Mam jedną książkę w wer­sji … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 2 Comments

Cisza?

Cza­sem trudno mi uwierzyć, nawet po roku, że słyszę bardzo ciche dźwięki, pomimo, że badanie wol­nego pola (coś jak audio­gram w aparatach/implancie) pokazuje, iż słyszę na całym paśmie na poziomie 20 dB, czyli o jakieś 10 dB gorzej, niż nor­malny, … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 8 Comments

Speech and batteries

A friend of mine told me yes­ter­day that my speech is clearer now. I pro­nounce some con­so­nants more dis­tinctly. She was the third per­son to tell me this (with­out being asked). Inter­est­ing. I haven’t tried to speak more clearly than usual. … Con­tinue read­ing

Posted in English | Leave a comment

Wymowa

Już trze­cia osoba mi powiedzi­ała, nie pytana, że mówię inaczej niż przedtem, wyraźniej, staran­niej wymaw­iam niek­tóre spółgłoski, te sze­leszczące. Ciekawe. Nie robię tego świadomie. Baterie: postanow­iłam w końcu przetestować te spec­jalne baterie do implan­tów Ray­ovac, one są trochę droższe. Właśnie … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 13 Comments

Technicznie i o ustawianiu

Mirek poprosił w komen­tarzach o sprawdze­nie słuchu przy pomocy jed­nego z pro­gramików tam wymienionych. Jeden jest tu, a drugi tu. Wyniki są w sumie ciekawe, więc, zami­ast odpisać w komen­tarzu, postanow­iłem napisać nową notkę dla tych, co są ciekawi i … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 4 Comments

Obiecane — zamieszczone

Moje tek­sty o implan­tach, które pisałem, są teraz pub­licznie dostępne. Może­cie je znaleźć po prawej stronie bloga. Pier­wszy tekst jest o wąt­pli­woś­ci­ach i powodach, dla których się zde­cy­dowałem na implant. Drugi opisuje moje wraże­nia po pół roku uży­wa­nia pro­ce­sora mowy. … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 2 Comments

Słyszenie a rozumienie

Wydaje mi się, że jed­nym z najwięk­szych oczeki­wań co do implantu jest to, by rozu­mieć bez konieczności czy­ta­nia z ust. Wspo­ma­ganie się wzrok­iem ma jed­nak spore ograniczenia. Twarz rozmówcy musi być w miarę widoczna, mimika czytelna, gestyku­lacja nie utrud­ni­a­jąca komu­nikacji, … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 4 Comments

7 weeks after the switch-on

I observe some inter­est­ing effects of the speech/hearing ther­apy. First, I can dis­crim­i­nate vow­els. I still con­fuse some of them, but there is def­i­nitely some progress. How­ever, I’ve noticed a strange prob­lem with some­thing I could do before the CI, … Con­tinue read­ing

Posted in English | Leave a comment

7 tygodni po podłączeniu

Po tygod­niu prz­erwy ćwiczenia, pier­wszy raz na tym pro­gramie. Widać już ciekawe rzeczy. Po pier­wsze, zaczy­nam rozróż­niać samogłoski na słuch. Trochę mi się myli u z y i cza­sami a z o, ale gen­er­al­nie jest wyraźny postęp w porów­na­niu z … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 5 Comments

Wstęp

W pier­wszym akapicie chci­ałem podz­iękować cybor­gowi za propozy­cję pisa­nia na bloga :) Jej blog to bardzo fajna inic­jatywa — gdy ja decy­dowałem się na zabieg wszczepu, szukałem wszel­kich infor­ma­cji w internecie, przede wszys­tkim na blo­gach. Bardzo chci­ałem znać wraże­nia użytkown­ików … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | Leave a comment

Nowy autor

Nowy autor na blogu. Bar­tosz, którego zna­cie już z komen­tarzy, zde­cy­dował się na dopisy­wanie tutaj włas­nych notek. Swoją his­torię (przed implantem i po implan­cie) opisał już w paru artykułach, które też zostaną tutaj opub­likowane. No to witamy i czekamy :-) … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

Birds.

I have escaped from the big city for a few days. Here I can con­cen­trate on sounds — no cars, no peo­ple every­where. I hear birds. They are so loud! I had imag­ined this sound quite dif­fer­ently. I wouldn’t know … Con­tinue read­ing

Posted in English | Leave a comment

Ptaki.

Wyr­wałam się z miasta na kilka dni i nawet nie chci­ało mi się aż do dzisiaj włączać kom­put­era. Tutaj można się dopiero skupić na dźwiękach, jak nie ma ludzi ani samo­chodów. Słyszę ptaki. Ale one pitolą! Nie sądz­iłam, że to … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 8 Comments