Monthly Archives: September 2007

Wyraźnie/Niewyraźnie

Kiedyś na spotka­niu z rodzi­cami jeden z uczest­ników spy­tał, czy trud­niej mi się roz­mawia z osobą, która niewyraźnie mówi. Odpowiedzi­ałem przecząco. Miałem już wtedy implant, ale krótko — pół roku. Powiedzi­ałem, że czy­tam z ust, że słuchem wspo­magam się w … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 1 Comment

Reakcja na zmianę

Tak sobie chodzę i wypróbowuję nieuży­wany stary pro­gram numer 4, na którym zaży­czyłem sobie HD CIS. Pier­wszy namacalny rezul­tat to 20-minutowa roz­mowa z mamą o kom­put­er­ach i podłącza­niu ich do sieci. Mama zadaje pyta­nia, ja odpowiadam. Potem roz­mowa o UECon­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 1 Comment

Prasa o cyborgach

Frag­menty niniejszego bloga opub­likował w repor­tażu warsza­wski dodatek “Wybor­czej” tutaj.

Posted in po polsku, Prasa i sieć | Leave a comment

FSP czy HD CIS?

FSP i HD CIS to dwie strate­gie kodowa­nia, które są dostępne w nowych pro­ce­so­rach MED-ELa. Są odpowiedzialne za sposób kodowa­nia mowy i od nich zależy jak słyszymy to, co się dzieje w otocze­niu. Gen­er­al­nie HD CIS jest kon­tynu­acją starszej strate­gii, … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 5 Comments

Katar

Czy ja już pisałam, że jedną z zalet implantu jest to, że ucho się nie zatyka…? A raczej, może się zatykać i nie przeszkadza to w komu­nikacji, na tyle, na ile człowiek z ciężkim katarem ma ochotę na kon­takty ze … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 4 Comments

KKK

KKK, czyli Kon­tekst, K…, Kon­tekst! to zawołanie moich zna­jomych tłu­maczy z pewnego IRC-owego kanału. Kiedy ktoś pyta o jakieś słowo, i poda je w oder­wa­niu od tego, co właśnie tłu­maczy, najczęś­ciej zami­ast odpowiedzi ktoś pyta “KKK?” Oznacza to: podaj całe … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 4 Comments