Category Archives: po polsku

Polish version

Koniec (na razie) batalii o prawa jazdy

30 grud­nia 2011 r. Min­is­ter Zdrowia wydał roz­porządze­nie zmieni­a­jące roz­porządze­nie w sprawie badań lekars­kich kierow­ców i osób ubie­ga­ją­cych się o prawo do kierowa­nia pojaz­dami, które weszło w życie 10 sty­cz­nia 2012 r. Tak, to już prawie dwa miesiące temu. Tylko … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 1 Comment

Prawo jazdy — powoli, ale coś się rusza

Min­is­terstwo Zdrowia poin­for­mowało redakcję ser­wisu ONSI, że: […] nowe roz­porządze­nie Min­is­tra Zdrowia doty­czące badań lekars­kich kierow­ców i osób ubie­ga­ją­cych się o uprawnienia do kierowa­nia pojaz­dami w najbliżsych dni­ach ukaże się na stronach inter­ne­towych tej insty­tucji. Roz­porządze­nie wejdzie w życie w … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

Prawo jazdy — projekt nowego rozporządzenia

Jak donosi ONSI, jest już pro­jekt roz­porządzenia zmieni­a­jącego owo nieszczęsne opisy­wane przeze mnie roz­porządze­nie w sprawie badań lekars­kich kierow­ców. Pro­jekt jest obec­nie w fazie tzw. kon­sul­tacji społecznych, czyli może jeszcze ulec zmi­anom, oby nie na gorsze. Pro­jekt można przeczy­tać tutaj, … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 3 Comments

Yes, we can — ministerstwo przyznało się do pomyłki!

Hura! Sprawą zain­tere­sowali się dzi­en­nikarze TokFM i wszys­tko poszło znacznie szy­b­ciej, niż się spodziewałam. Dzisiaj na stronie głównej gazeta.pl pojawił się artykuł ” Trzeba dobrze słyszeć, by mieć prawo jazdy? Min­is­terstwo poprawi przepisy”, autorstwa Michała Janczury i Błażeja Gry­giela. Cytuję: … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, po polsku | 3 Comments

PKS albo emigracja

Karta Praw Pod­sta­wowych Unii Europe­jskiej, artykuł 26: Inte­gracja osób niepełnosprawnych Unia uznaje i szanuje prawo osób niepełnosprawnych do korzys­ta­nia ze środ­ków mają­cych zapewnić im nieza­leżność, inte­grację społeczną i zawodową oraz udział w życiu społeczności. Kiedy zaczy­nałam pisać ten blog, postanow­iłam … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, po polsku | 18 Comments

Hybryda

Sur­fu­jąc sobie po necie dopiero teraz dostrzegłam, że coraz więcej stron poświęca tłu­maczeniom ludzi czym jest implant śli­makowy, czym hybryda, a czym baha. Jak dla mnie to bardzo dobrze, że naresz­cie ktoś potrafi spre­cy­zować i wyjaśnić konkret­nie o co biega, … Con­tinue read­ing

Posted in Andel, nauka, po polsku, Prasa i sieć | 1 Comment

Mija prawie rok

Nie wiem jak wy wszyscy długo musieliś­cie czekać na ter­min oper­acji, ale byłam naprawdę zdzi­wiona, że mi po miesiącu zadz­wonili. Mój przy­ja­ciel czekał stan­dar­d­owe pół roku. Ter­min miałam ustalony na 25 lutego toteż dzień wcześniej kazali mi przy­jechać. Gdy się … Con­tinue read­ing

Posted in Andel, po polsku | 2 Comments

Sport

Jak to jest z implantem śli­makowym i sportem? Kiedy jestem w mieś­cie, ze sportów upraw­iam niemal wyłącznie pły­wanie. Wiadomo, co wtedy zro­bić z pro­ce­sorem czy aparatem: trzeba go schować i założyć dopiero po wysusze­niu włosów — przy­na­jm­niej ja bardzo niechęt­nie … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, po polsku | 19 Comments

Od aparatów do implantu

Na dzień dobry powiem, że nie spodziewałam się tylu komen­tarzy pod swoim pier­wszym postem za co szcz­erze dziękuję :) Mam nadzieję, że wybaczy­cie mi miesięczną nieobec­ność? Na wakacje zasługuje każdy szczegól­nie wymęc­zony psy­chicznie stu­dent :D W poprzed­nim debi­u­cie wspom­ni­ałam, że aparaty … Con­tinue read­ing

Posted in Andel, po polsku | 4 Comments

Baterie — problem!

Wkurzyłam się. Od początku uży­wam do pro­ce­sora baterii Ray­ovac. Kiedyś jedna zmi­ana star­czała mi na 4–5 dni, później, po którymś pro­gramowa­niu, na 3–4 dni. Po ostat­nim pro­gramowa­niu zuży­cie skoczyło do 2 dni na zmi­anę — zaniepokoiłam się, ale po sprawdze­niu … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, po polsku | 27 Comments

Ze świata

Na ONSI.pl pojawił się wywiad z Deanne Bray, aktorką gra­jącą główną rolę w seri­alu “F.B.Eyes” (Sue Thomas: Słyszące oczy FBI), niedługo ma się też pojawić w seri­alu “Heroes”. Wywiad przeprowadził Prze­mysław Osuch z ONSI.pl, tłu­macze­nie cyborga. Warto przeczytać.

Posted in cyborg, po polsku, Prasa i sieć | Leave a comment

My Life

Czy przy­chodząc na świat spodziewałam się, że będę osobą niesłyszącą? Chyba nie. Zważy­wszy na to, że do 3 roku życia słysza­łam i mówiłam płyn­nie. Z cza­sem zaczęłam gubić głoski, od prawej strony ucha nie reagowałam, więc coś zaczęło być nie … Con­tinue read­ing

Posted in Andel, po polsku | 9 Comments

Nowa autorka!

Witamy Andel na blogu! Więcej napisze o sobie sama. A cyborg ma do napisa­nia parę rzeczy, ale albo nie ma czasu, albo Inter­netu. Nowa notka będzie, ale jeszcze nie wiem kiedy :-)

Posted in po polsku | Leave a comment

Trening

Piątego marca miałam w Kaje­tanach kole­jne spotkanie z dr inż. L. Na tes­tach wyszło mi to co zawsze, czyli raptem kilka rozpoz­nanych słów w teś­cie słów jed­no­sy­labowych — cały czas, słucha­jąc ich, miałam uczu­cie, że brzmią zna­jomo, i gdy­bym tylko … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, po polsku | 1 Comment

Po dwóch latach

Zamierza­łam zro­bić jakieś pod­sumowanie po dwóch lat­ach od podłączenia pro­ce­sora, jed­nak zanim się zebrałam do tego, wyręczył mnie Prze­mek Osuch z ONSI.pl. Oto druga roz­mowa o implan­cie, jaką przeprowadzil­iśmy dla tego por­talu. Co mogłabym jeszcze dodać? Poz­naję cią­gle nowe dźwięki. … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, po polsku, Prasa i sieć | Leave a comment

Zmiana

Dr inż. L. przykazał po dwóch miesią­cach zmienić pro­gram na kole­jny, jeszcze głośniejszy. Dwa miesiące właśnie upłynęły. W tym cza­sie zdążyłam się przyzwyczaić do głośności nagłych dźwięków. Poczułam się w miarę kom­for­towo. Jak dzisiaj sobie przy­pom­ni­ałam, że czas na zmi­anę, … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 4 Comments

Implanty laserowe

Czyżby czekał nas przełom w tech­nologii implan­tów śli­makowych? Obec­nie stosowane implanty mają około 20 kanałów. Nie bardzo można zwięk­szyć liczbę elek­trod w śli­maku, ponieważ tkanka prze­wodzi prąd i zbyt gęsto rozmieszc­zone elek­trody inter­fer­owałyby ze sobą. Stąd ogranicze­nie do tych dwudzi­estu … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, nauka, po polsku, Prasa i sieć | 4 Comments

Funkcjonalność

- Będzie pani tu jeszcze? Ma przyjść pan O. podłączyć zasi­lacz, a ja muszę zaraz wyjść. – Oczy­wiś­cie, proszę przekazać mu, żeby zadz­wonił do mojego pokoju, to go wpuszczę. – Usłyszy pani dzwonek? – Jeśli zadz­woni do mnie, to bez … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, po polsku | Leave a comment

Do przodu

14 października byłam w Kaje­tanach na pro­gramowa­niu. Właśnie upłynęło pół­tora roku od podłączenia. Szcz­erze mówiąc, nie spodziewałam się wiele po tej wiz­y­cie. Czułam się dobrze ze swoim implantem, ale miałam wraże­nie, że od czasu ostat­niego pro­gramowa­nia, pół roku temu, niewiele … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, po polsku | 3 Comments

Prasa kolorowa o implantach

W nowym numerze Claudii (10/2008) na str. 38 zna­jdziecie repor­taż o dwóch cybor­gach: współau­torce bloga oraz Mał­gosi z IFPS.

Posted in cyborg, po polsku, Prasa i sieć | 3 Comments

Implanty pniowe pod strzechy

Doty­chczas myślałam, że ze względu na duże ryzyko implanty pniowe zarez­er­wowane są dla przy­pad­ków, w których trzeba i tak zro­bić oper­ację w tej okol­icy, np. usunąć guzy na ner­wie słu­chowym. A tu się okazuje, że niekoniecznie. Niestety, nie mam czasu, … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, po polsku, Prasa i sieć | Leave a comment

Technikalia

Ćwiczenia słu­chowe trochę w lesie, szcz­erze mówiąc. Były wakacje, no nie? To się cho­ciaż pochwalę: roz­maw­iałam ostat­nio po ang­iel­sku z rodz­iną niewidzianą od wielu lat. Kartki i dłu­gopisu nie było w uży­ciu ani razu. W ogóle w cza­sie tej podróży … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, po polsku | Leave a comment

Pamięć słuchowa

Wcześniej, w aparat­ach nie miałem pamięci słu­chowej. Nie rozpoz­nawałem piosenek, tek­stów, głosów i tak dalej. No, może z głosów rozpoz­nawałem te najbardziej charak­terysty­czne, ale rzadko miałem okazję z tej umiejęt­ności sko­rzys­tać. Implant dał mi okazję tę pamięć wyro­bić. W pier­wszych … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 3 Comments

Test muzyczny

Wygrze­bałem z szu­flady aparat słu­chowy po ponad pół roku nieuży­wa­nia go. Zakładam i słucham. Wraże­nia dzi­wne. Raz słyszę to, co robię, raz nie. Strasznie to dzi­wne. Szu­ram kap­ciem, słyszę tylko z jed­nej strony, zamyam drzwi, słyszę z obu. Dźwięki zaa­para­towane … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 2 Comments

Co słyszy cyborg?

Co ja właś­ci­wie teraz słyszę? Dla mnie ważniejszym pytaniem jest: co rozu­miem? Roz­maw­iałam dzisiaj z E. Dość dawno nie miałyśmy okazji porząd­nie pogadać. Przyz­nam, że kiedyś miałam prob­lemy ze swo­bodną roz­mową z nią, to jedna z tych osób, które mówią … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, po polsku | Leave a comment

Pętla. Cyborg o telefonie

Zawsze czy­tałam z ust, wspo­ma­ga­jąc się tylko w więk­szym lub mniejszym stop­niu słuchem (rozu­mi­ałam ludzi nawet bez aparatów). Roz­mowa przez tele­fon była dla mnie w zasadzie niedostępna. Po pier­wsze, mogłam porozu­mieć się tylko z najbliższymi osobami, uży­wa­jąc ściśle określonego kodu … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

Szum

Gen­er­al­nie jest tak: w ciszy wszytko można. W ciszy jest dużo łatwiej ze wszys­tkim — ze słuchaniem i mówie­niem. Gdy jest jakikol­wiek jed­nos­ta­jny szum, wyraźnie słyszę, jak zagłusza mi on niek­tóre częs­totli­wości, jak zaczyna mi być trud­niej zrozu­mieć, co inni … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 1 Comment

Off topic: Komunikacja

Na zaję­ci­ach z emisji głosu dostal­iśmy, niety­powo, ćwicze­nie z komu­nikacji. Jedna osoba dostaje rysunek z kilkoma fig­u­rami geom­e­trycznymi, a druga pustą kartkę i dłu­gopis. Zadanie polega na tym, żeby opisać i odt­worzyć rysunek jak najwierniej. Mówiący nie może widzieć pow­sta­jącego … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, po polsku | 1 Comment

Telefon

No proszę. Dziś miałem sprawę do załatwienia z osobą, którą znam już długo i z którą zawsze się kon­tak­towałem e-mailem, SMSem, albo oso­biś­cie. Dziś wiec­zorem postanow­iłem spróbować tele­fonu. Dzwonię więc, witam się i słyszę: “a z kim ja roz­maw­iam”? ;) … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 10 Comments

Podsumowanie?

Pisałem poprzed­nio, że nie chcę już zmieniać pro­gramu, bo mam dosyć ciągłego przyzwycza­ja­nia się do niego. Jed­nak zmieniłem zdanie, gdy zobaczyłem wynik bada­nia w wol­nym polu. Wszys­tkie częs­totli­wości były równo na poziomie ok 20–30 dB, ale na poziomie 3000 Hz … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 2 Comments