Monthly Archives: June 2007

taczka, paczka, kaczka

Cały czas uży­wam pro­gramu z ADRO (pisałam o tym tu) i jakoś nie mam ochoty zmieniać z powrotem, chyba że na chwilę. Nie potrafię powiedzieć, czy ten pro­gram poprawia mi rozu­mie­nie mowy, mam za mało mate­ri­ału do porów­nań (raczej nie … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 1 Comment

Nagła myśl

Tak mi nagle przyszło do głowy, zupełnie niespodziewanie… Teraz mam jakoś tam ustaw­iony pro­gram, a jeszcze dwa miesiące temu w starym pro­ce­sorze po roku ustaw­ień i przyzwycza­ja­nia się wszys­tko miałem dopra­cow­ane niemal do per­fekcji. Nic, tylko się uczyć słuchać. Podobał … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 4 Comments

Za cicho, za głośno — tak źle, tak niedobrze

Przy okazji popraw­ia­nia ustaw­ienia dano mi trzy różne pro­gramy. Jeden zostaw­iono — był to mój pier­wszy pro­gram w OPUSie, na który narzekałem, że jest zbyt cichy. Pozostałe trzy to chyba ten sam pro­gram z paroma różni­cami, głównie innymi min­i­mal­nymi progami … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 3 Comments

ADRO, pierwsze podejście

Byłam w Kaje­tanach na kon­sul­tacji i ćwiczeni­ach z logope­dami. Trochę zgaduję zda­nia, jeśli znam kon­tekst (np. zda­nia doty­czące oglą­da­nia telewizji). Spółgłoski marnie, samogłoski troszeczkę lep­iej. Kobiece głosy są wyraźniejsze — dopiero teraz sobie to uświadomiłam, po tym, jak pani L. … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 1 Comment

Różnice

Na razie nie będę porówny­wać słyszenia w OPUS2 i TEMPO+, gdyż aktu­al­nie pro­gram mam zupełnie inny, niż w tam­tym pro­ce­sorze. Inaczej słyszę, a nie wiem, czy te różnice wynikają z innego dzi­ała­nia nowego pro­ce­sora, czy po prostu innego pro­gramu. Ale … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 2 Comments

To głośniej czy ciszej?

W Kaje­tanach poprosiłem o podgłośnie­nie śred­nich częs­totli­wości. Pod­nie­siono mi je, co spraw­iło, że ogól­nie całość stała się dużo głośniejsza. Nie wiem, ale mam wraże­nie teraz, że będzie podob­nie, jak w tej sytu­acji sprzed kilku miesięcy, gdy za głośno mi ustaw­iono … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 3 Comments

The world is a noisy place

There is nobody home. What is this strange sound? Ah. It is me scratch­ing my own back. I some­times feel like I hear every­thing in my envi­ron­ment. Pity that I can’t inter­pret most of it yet.

Posted in English | 5 Comments

Trzy miesiące po podłączeniu

Kiedy chcę się dowiedzieć, jak brzmi jakieś słowo, nie mogę go widzieć. To znaczy: nie mogę patrzeć na usta osoby, która mówi. Mózg mi się wtedy przełącza na anal­izę wzrokową i koniec. Mam zestaw zdań do odsłuchi­wa­nia. Wczo­raj dla uroz­maice­nia … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 7 Comments

Noszenie i programowanie

Wiec­zo­rami jest na tyle cicho, że po prostu zde­j­muję aparat słu­chowy. Do niczego się nie przy­daje, tylko zatyka ucho. Nie, żeby mi to przeszkadzało, w końcu przez 20 lat sie do tego już przyzwycza­iłem. Ale mimo wszys­tko nosze­nie pro­ce­sora jest … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | Leave a comment

Słuchanie

Mam takie słuchawki spec­jal­nie do aparatów słu­chowych: zami­ast głośniczków mają cewki induk­cyjne. Wystar­czy przełączyć aparat na T. Rzecz jasna, nadają się też do uży­wa­nia z implantem, o ile tylko pro­ce­sor ma wbu­dowaną cewkę. Mój ma. Uży­wam ich teraz do przesłuchi­wa­nia … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

Fanty

Trochę mi się dźwięki rozsy­pały z powodu zmi­any ustaw­ień. Niek­tóre wciąż rozpoz­naję, z innymi mam prob­lem i trudno jest mi się do nich przyzwyczaić. Tak jakby wró­ciłem do początku. Muszę ponownie prze­r­o­bić swoją por­cję inten­sy­wnych ćwiczeń słu­chowych. Na samym początku … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 2 Comments

11 weeks

I have turned on my cur­rent pro­gramme a week before it was planned. Here goes the story. Two months after the switch on I real­ized that I don’t have ver­tigo. It was gone. The visit to the implan­ta­tion cen­tre was due … Con­tinue read­ing

Posted in English | Leave a comment

11 tygodni

A z aktu­al­nym pro­gramem to było tak. Po niecałych dwóch miesią­cach noszenia pro­ce­sora nagle uświadomiłam sobie, że nie mam zawrotów głowy. Poszły sobie. Już o tym zresztą pisałam. Zbliżała się wiz­yta w Kaje­tanach, więc poprosiłam o kole­jne pro­gramowanie i pod­kręce­nie … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 2 Comments

Porównanie?

W sumie trudno mi porówny­wać słysze­nie w TEMPO+ i OPUS2 z tego względu, że pro­gram w tym drugim jest jeszcze daleki od doskon­ałości. Został przepisany z pier­wszego pro­ce­sora “na oko”, a i tak musi­ałem się poskarżyć na to, że wysokie … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 8 Comments