Monthly Archives: November 2011

Prawo jazdy — powoli, ale coś się rusza

Min­is­terstwo Zdrowia poin­for­mowało redakcję ser­wisu ONSI, że: […] nowe roz­porządze­nie Min­is­tra Zdrowia doty­czące badań lekars­kich kierow­ców i osób ubie­ga­ją­cych się o uprawnienia do kierowa­nia pojaz­dami w najbliżsych dni­ach ukaże się na stronach inter­ne­towych tej insty­tucji. Roz­porządze­nie wejdzie w życie w … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment