Prawo jazdy — powoli, ale coś się rusza

Min­is­terstwo Zdrowia poin­for­mowało redakcję ser­wisu ONSI, że:

[…] nowe roz­porządze­nie Min­is­tra Zdrowia doty­czące badań lekars­kich kierow­ców i osób ubie­ga­ją­cych się o uprawnienia do kierowa­nia pojaz­dami w najbliżsych dni­ach ukaże się na stronach inter­ne­towych tej instytucji.

Roz­porządze­nie wejdzie w życie w połowie listopada 2011.

Czy roz­porządze­nie to będzie brzmi­ało tak, jak cytowałam w poprzed­niej notce, tzn. że dla prawa jazdy kat­e­gorii A, B i T bada­nia słuchu nie przeprowadza się? Tego nie wiem. Czekamy. Przy­pom­i­nam, że sytu­acja, w której osoby niesłyszące nie mogą dostać prawa jazdy, trwa już cztery miesiące.

This entry was posted in po polsku. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *