Monthly Archives: June 2008

Co słyszy cyborg?

Co ja właś­ci­wie teraz słyszę? Dla mnie ważniejszym pytaniem jest: co rozu­miem? Roz­maw­iałam dzisiaj z E. Dość dawno nie miałyśmy okazji porząd­nie pogadać. Przyz­nam, że kiedyś miałam prob­lemy ze swo­bodną roz­mową z nią, to jedna z tych osób, które mówią … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, po polsku | Leave a comment

Pętla. Cyborg o telefonie

Zawsze czy­tałam z ust, wspo­ma­ga­jąc się tylko w więk­szym lub mniejszym stop­niu słuchem (rozu­mi­ałam ludzi nawet bez aparatów). Roz­mowa przez tele­fon była dla mnie w zasadzie niedostępna. Po pier­wsze, mogłam porozu­mieć się tylko z najbliższymi osobami, uży­wa­jąc ściśle określonego kodu … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

Szum

Gen­er­al­nie jest tak: w ciszy wszytko można. W ciszy jest dużo łatwiej ze wszys­tkim — ze słuchaniem i mówie­niem. Gdy jest jakikol­wiek jed­nos­ta­jny szum, wyraźnie słyszę, jak zagłusza mi on niek­tóre częs­totli­wości, jak zaczyna mi być trud­niej zrozu­mieć, co inni … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 1 Comment