Category Archives: cyborg

Yes, we can — ministerstwo przyznało się do pomyłki!

Hura! Sprawą zain­tere­sowali się dzi­en­nikarze TokFM i wszys­tko poszło znacznie szy­b­ciej, niż się spodziewałam. Dzisiaj na stronie głównej gazeta.pl pojawił się artykuł ” Trzeba dobrze słyszeć, by mieć prawo jazdy? Min­is­terstwo poprawi przepisy”, autorstwa Michała Janczury i Błażeja Gry­giela. Cytuję: … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, po polsku | 3 Comments

PKS albo emigracja

Karta Praw Pod­sta­wowych Unii Europe­jskiej, artykuł 26: Inte­gracja osób niepełnosprawnych Unia uznaje i szanuje prawo osób niepełnosprawnych do korzys­ta­nia ze środ­ków mają­cych zapewnić im nieza­leżność, inte­grację społeczną i zawodową oraz udział w życiu społeczności. Kiedy zaczy­nałam pisać ten blog, postanow­iłam … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, po polsku | 18 Comments

Linki

Nowe linki z boku: Ku światu dźwięków — bardzo ciekawa relacja Paola, nowego użytkown­ika implantu hybry­dowego — takiego, jaki ma Andel. Widzę, że pewne doświad­czenia są podobne niemal dla wszys­t­kich implan­towanych. Autorowi życzę powodzenia i będę czekać na nowe wpisy. Mind hack­ing … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, Prasa i sieć | 1 Comment

Sport

Jak to jest z implantem śli­makowym i sportem? Kiedy jestem w mieś­cie, ze sportów upraw­iam niemal wyłącznie pły­wanie. Wiadomo, co wtedy zro­bić z pro­ce­sorem czy aparatem: trzeba go schować i założyć dopiero po wysusze­niu włosów — przy­na­jm­niej ja bardzo niechęt­nie … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, po polsku | 19 Comments

Baterie — problem!

Wkurzyłam się. Od początku uży­wam do pro­ce­sora baterii Ray­ovac. Kiedyś jedna zmi­ana star­czała mi na 4–5 dni, później, po którymś pro­gramowa­niu, na 3–4 dni. Po ostat­nim pro­gramowa­niu zuży­cie skoczyło do 2 dni na zmi­anę — zaniepokoiłam się, ale po sprawdze­niu … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, po polsku | 27 Comments

Ze świata

Na ONSI.pl pojawił się wywiad z Deanne Bray, aktorką gra­jącą główną rolę w seri­alu “F.B.Eyes” (Sue Thomas: Słyszące oczy FBI), niedługo ma się też pojawić w seri­alu “Heroes”. Wywiad przeprowadził Prze­mysław Osuch z ONSI.pl, tłu­macze­nie cyborga. Warto przeczytać.

Posted in cyborg, po polsku, Prasa i sieć | Leave a comment

Trening

Piątego marca miałam w Kaje­tanach kole­jne spotkanie z dr inż. L. Na tes­tach wyszło mi to co zawsze, czyli raptem kilka rozpoz­nanych słów w teś­cie słów jed­no­sy­labowych — cały czas, słucha­jąc ich, miałam uczu­cie, że brzmią zna­jomo, i gdy­bym tylko … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, po polsku | 1 Comment

Po dwóch latach

Zamierza­łam zro­bić jakieś pod­sumowanie po dwóch lat­ach od podłączenia pro­ce­sora, jed­nak zanim się zebrałam do tego, wyręczył mnie Prze­mek Osuch z ONSI.pl. Oto druga roz­mowa o implan­cie, jaką przeprowadzil­iśmy dla tego por­talu. Co mogłabym jeszcze dodać? Poz­naję cią­gle nowe dźwięki. … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, po polsku, Prasa i sieć | Leave a comment

Implanty laserowe

Czyżby czekał nas przełom w tech­nologii implan­tów śli­makowych? Obec­nie stosowane implanty mają około 20 kanałów. Nie bardzo można zwięk­szyć liczbę elek­trod w śli­maku, ponieważ tkanka prze­wodzi prąd i zbyt gęsto rozmieszc­zone elek­trody inter­fer­owałyby ze sobą. Stąd ogranicze­nie do tych dwudzi­estu … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, nauka, po polsku, Prasa i sieć | 4 Comments

Funkcjonalność

- Będzie pani tu jeszcze? Ma przyjść pan O. podłączyć zasi­lacz, a ja muszę zaraz wyjść. – Oczy­wiś­cie, proszę przekazać mu, żeby zadz­wonił do mojego pokoju, to go wpuszczę. – Usłyszy pani dzwonek? – Jeśli zadz­woni do mnie, to bez … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, po polsku | Leave a comment

Do przodu

14 października byłam w Kaje­tanach na pro­gramowa­niu. Właśnie upłynęło pół­tora roku od podłączenia. Szcz­erze mówiąc, nie spodziewałam się wiele po tej wiz­y­cie. Czułam się dobrze ze swoim implantem, ale miałam wraże­nie, że od czasu ostat­niego pro­gramowa­nia, pół roku temu, niewiele … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, po polsku | 3 Comments

Prasa kolorowa o implantach

W nowym numerze Claudii (10/2008) na str. 38 zna­jdziecie repor­taż o dwóch cybor­gach: współau­torce bloga oraz Mał­gosi z IFPS.

Posted in cyborg, po polsku, Prasa i sieć | 3 Comments

Implanty pniowe pod strzechy

Doty­chczas myślałam, że ze względu na duże ryzyko implanty pniowe zarez­er­wowane są dla przy­pad­ków, w których trzeba i tak zro­bić oper­ację w tej okol­icy, np. usunąć guzy na ner­wie słu­chowym. A tu się okazuje, że niekoniecznie. Niestety, nie mam czasu, … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, po polsku, Prasa i sieć | Leave a comment

Technikalia

Ćwiczenia słu­chowe trochę w lesie, szcz­erze mówiąc. Były wakacje, no nie? To się cho­ciaż pochwalę: roz­maw­iałam ostat­nio po ang­iel­sku z rodz­iną niewidzianą od wielu lat. Kartki i dłu­gopisu nie było w uży­ciu ani razu. W ogóle w cza­sie tej podróży … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, po polsku | Leave a comment

Co słyszy cyborg?

Co ja właś­ci­wie teraz słyszę? Dla mnie ważniejszym pytaniem jest: co rozu­miem? Roz­maw­iałam dzisiaj z E. Dość dawno nie miałyśmy okazji porząd­nie pogadać. Przyz­nam, że kiedyś miałam prob­lemy ze swo­bodną roz­mową z nią, to jedna z tych osób, które mówią … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, po polsku | Leave a comment

Off topic: Komunikacja

Na zaję­ci­ach z emisji głosu dostal­iśmy, niety­powo, ćwicze­nie z komu­nikacji. Jedna osoba dostaje rysunek z kilkoma fig­u­rami geom­e­trycznymi, a druga pustą kartkę i dłu­gopis. Zadanie polega na tym, żeby opisać i odt­worzyć rysunek jak najwierniej. Mówiący nie może widzieć pow­sta­jącego … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, po polsku | 1 Comment