Off topic: Komunikacja

Na zaję­ci­ach z emisji głosu dostal­iśmy, niety­powo, ćwicze­nie z komu­nikacji. Jedna osoba dostaje rysunek z kilkoma fig­u­rami geom­e­trycznymi, a druga pustą kartkę i dłu­gopis. Zadanie polega na tym, żeby opisać i odt­worzyć rysunek jak najwierniej. Mówiący nie może widzieć pow­sta­jącego rysunku, rysu­jący nie może zadawać pytań. Proste? Niezu­pełnie. Narysować trójkąt — ale jaki? w jakim położe­niu? jakiej wielkości? Dużo infor­ma­cji trzeba zapamię­tać, zanim można coś narysować, a po drodze dochodzi do przekła­mań.
Mnie wyjaśnie­nie Bartkowi, jak narysować trójkąt, trzy kółka i parę kre­sek, zajęło 12 minut, a i tak nie obyło się bez nieś­cisłości, które doprowadz­iły do błędów. Jemu poszło lep­iej. Ułatwie­niem było to, że oboje mamy podobne wyk­sz­tałce­nie i posługu­jemy się tym samym językiem, oraz to, że dobrze rozu­miemy swoją mowę. A teraz proszę sobie to przełożyć na warunki w klasie lub sali wykładowej…

Obow­iązkowe ćwicze­nie dla nauczy­cieli i pra­cown­ików helpdesku.

This entry was posted in cyborg, po polsku. Bookmark the permalink.

One Response to Off topic: Komunikacja

  1. Valwit says:

    Heheh, nie wiem jak nauczy­ciele, ale helldesk takie ćwiczenia miewa :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *