Monthly Archives: March 2008

Podsumowanie?

Pisałem poprzed­nio, że nie chcę już zmieniać pro­gramu, bo mam dosyć ciągłego przyzwycza­ja­nia się do niego. Jed­nak zmieniłem zdanie, gdy zobaczyłem wynik bada­nia w wol­nym polu. Wszys­tkie częs­totli­wości były równo na poziomie ok 20–30 dB, ale na poziomie 3000 Hz … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 2 Comments

Audioksiążki

W ramach samodziel­nych ćwiczeń słu­chowych wymyśliłam słuchanie i równoczesne czy­tanie tego samego tek­stu. Z samego słucha­nia nic bym nie zrozu­mi­ała — to nie pani Sz., która każde słowo powtórzy tyle razy, ile trzeba. Ale mam nadzieję, że słucha­jąc tek­stu, który … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

Porównanie programów i znów małe podsumowanie (po 12 miesiącach)

Pro­gram z basami jest fajniejszy, daje bogat­szy dźwięk, ale jak te basy są przy­cięte tak jak na początku, to lep­iej mi się roz­mawia i lep­iej mi idą ćwiczenia z rozu­mienia mowy ze słuchu. Nie chcę jed­nak rezyg­nować z więk­szego zakresu, … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

Cyborg od roku

Rok temu, 12 lutego, miałam oper­ację wszczepi­enia implantu. A za dwa tygod­nie, 19 marca, przy­pada rocznica pier­wszego podłączenia pro­ce­sora. Jak widać, prze­byłam od tego czasu długą drogę. I mam zamiar iść dalej.

Posted in po polsku | 1 Comment

Programowanie, 28 listopada

Ode­brałam nowy sterownik do pro­ce­sora. A było tak: po czterech miesią­cach użytkowa­nia pojaw­iło się podłużne pęknię­cie na mag­a­zynku z bate­ri­ami. Niby można zak­leić skoczem, no ale bez prze­sady, to nowy sprzęt. Pojechałam do Kaje­tan celem złoże­nia rekla­macji. Ku swo­jemu zdzi­wie­niu … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment