Podsumowanie?

Pisałem poprzed­nio, że nie chcę już zmieniać pro­gramu, bo mam dosyć ciągłego przyzwycza­ja­nia się do niego. Jed­nak zmieniłem zdanie, gdy zobaczyłem wynik bada­nia w wol­nym polu. Wszys­tkie częs­totli­wości były równo na poziomie ok 20–30 dB, ale na poziomie 3000 Hz spadały do 45 dB! Była to bardzo duża dys­pro­por­cja, więc jed­nak się zgodz­iłem na “wypros­towanie” pro­gramu. Pozostałe bada­nia wypadły OK — zwłaszcza badanie rozu­mienia słów jed­no­sy­labowych — wypadło mi na poziomie 60%. Ale nie ma się czemu dzi­wić, skoro zmie­nili głos z męskiego na kobiecy, łatwiejszy do zrozu­mienia. Będą mieli w Kaje­tanach lep­sze statystyki? ;-)

Przyzwycza­je­nie się do nowego pro­gramu nie było uciążliwe — pro­gramowa­niu, które miałem kilka miesięcy temu, nie towarzyszyło tym razem pogorsze­nie słyszenia. Teraz słyszę już lepiej.

Lep­iej, to znaczy na takim poziomie, jaki opisy­wałem już parokrot­nie. Wych­wytuję pojedyńcze zda­nia z otoczenia, rozu­miem prawie wszys­tko, jeśli widzę twarz, z telewizji bez widocznej twarzy mało co łapię, z twarzą koło połowy. Lep­iej już nie będzie, i tak, jak na osobę z prel­ing­walną głu­chotą, mam dobre efekty.

Tele­fon? Raz, będąc na wydziale, zadz­woniłem pod­czas głośnej prz­erwy do mamy. Udało mi się jakoś nadzwycza­jnie dobrze przyłożyć słuchawkę do mikro­fonu, dzięki czemu dobrze ją słysza­łem i mogłem bez prob­lemu się dogadać. Niestety nie powtórzyło się to już, choć fakt, że mało próbuję.

Na koniec mała prze­stroga dla tych, którzy mają implant firmy Med-El. Jeśli macie możli­wość wybiera­nia pomiędzy OPUS1 a OPUS2, zas­tanaw­ia­jąc się weź­cie pod uwagę, że pilot do tego drugiego w razie zgu­bi­enia trzeba kupić za ok 400 euro. Mój się gdzieś zapodział, ale po dwóch tygod­ni­ach na szczęś­cie się odnalazł. Funkcje obu pro­ce­sorów są właś­ci­wie iden­ty­czne, jedyna różnica leży w tym, że dwójka ma 4 pro­gramy, jedynka 3, dwójkę się obsługuje pilotem, jedynkę ręcznie. I może jeszcze parę innych szczegółów — bo prze­cież oba mają te same możli­wości tech­niczne. Tak że jest to kwes­tia wyboru między wygodą i ryzykiem zgu­bi­enia (zawsze to 2 rzeczy do pil­nowa­nia) a mniejszym kom­fortem użytkowa­nia procesora.

Następne pro­gramowanie w czerwcu.

This entry was posted in bartosz, po polsku. Bookmark the permalink.

2 Responses to Podsumowanie?

 1. cyborg says:

  Moja koleżanka, która ma dwa implanty: stary jed­nokanałowy i nowy wielokanałowy — właśnie z tego powodu wybrała OPUS1. Żeby mieć mniej rzeczy do pil­nowa­nia.
  Ale pro­gramów może brakować.

 2. bartosz says:

  Co do tego brakowa­nia pro­gramów — tak naprawdę to ma chyba miejsce tylko w Free­do­mach i ESprint­ach. Dlaczego? Ponieważ mają te dodatkowe funkcje, jak np. ADRO, Beam, Whis­per, itd, które chci­ałoby się wykorzystywać.

  W OPUSach, Due­cie i TEMPO+ takich udo­god­nień nie ma — we wszys­t­kich pro­ce­so­rach są dwie strate­gie kodowa­nia, w tych nowszych są to FSP i HD CIS i co najwyżej można by mieć tę samą mapę z dwiema różnymi strate­giami — czyli dwa pro­gramy. Nie ma na co się przełączyć w zależności od sytu­acji, bo żad­nych takich dos­tosowań nie ma, więc ten jeden pro­gram mniej w OPUS1 to chyba żadna różnica…

  Ja korzys­tam stale z jed­nego programu.