Category Archives: bartosz

Telefon

No proszę. Dziś miałem sprawę do załatwienia z osobą, którą znam już długo i z którą zawsze się kon­tak­towałem e-mailem, SMSem, albo oso­biś­cie. Dziś wiec­zorem postanow­iłem spróbować tele­fonu. Dzwonię więc, witam się i słyszę: “a z kim ja roz­maw­iam”? ;) … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 10 Comments

Podsumowanie?

Pisałem poprzed­nio, że nie chcę już zmieniać pro­gramu, bo mam dosyć ciągłego przyzwycza­ja­nia się do niego. Jed­nak zmieniłem zdanie, gdy zobaczyłem wynik bada­nia w wol­nym polu. Wszys­tkie częs­totli­wości były równo na poziomie ok 20–30 dB, ale na poziomie 3000 Hz … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 2 Comments

Perfekcyjna niedoskonałość

Jutro mam wiz­ytę w Kaje­tanach. Dowiedzi­ałem się, że ponoć się da przepisać pro­gram ze starego pro­ce­sora na nowy. Wcześniej, gdy dostałem OPUSa, nie było takiej możli­wości, można było tylko mniej więcej ustawić nową mapę na pod­stawie starej, a potem stop­niowo … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 1 Comment

Angielski (m.in.)

Z ang­iel­skim jestem już całkiem nieźle osłuchany. Roz­mowa z lek­torem w szkole języka obcego, pyta­nia o moją rodz­inę, życie, wakacje, plany, szkołę — wszys­tko zrozu­mi­ałem, ale to aku­rat było łatwe, bo mogłem czy­tać z ust. W domu włączam sobie często radio. … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | Leave a comment

Wyraźnie/Niewyraźnie

Kiedyś na spotka­niu z rodzi­cami jeden z uczest­ników spy­tał, czy trud­niej mi się roz­mawia z osobą, która niewyraźnie mówi. Odpowiedzi­ałem przecząco. Miałem już wtedy implant, ale krótko — pół roku. Powiedzi­ałem, że czy­tam z ust, że słuchem wspo­magam się w … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 1 Comment

Reakcja na zmianę

Tak sobie chodzę i wypróbowuję nieuży­wany stary pro­gram numer 4, na którym zaży­czyłem sobie HD CIS. Pier­wszy namacalny rezul­tat to 20-minutowa roz­mowa z mamą o kom­put­er­ach i podłącza­niu ich do sieci. Mama zadaje pyta­nia, ja odpowiadam. Potem roz­mowa o UECon­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 1 Comment

FSP czy HD CIS?

FSP i HD CIS to dwie strate­gie kodowa­nia, które są dostępne w nowych pro­ce­so­rach MED-ELa. Są odpowiedzialne za sposób kodowa­nia mowy i od nich zależy jak słyszymy to, co się dzieje w otocze­niu. Gen­er­al­nie HD CIS jest kon­tynu­acją starszej strate­gii, … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 5 Comments

Modularna budowa ratunkiem

Baterie mi się dziś skończyły! Przetrzepałem szu­flady, kurtki i ple­caki i nic nie znalazłem. Zamówiłem sobie oczy­wiś­cie nową paczkę, ale dojdzie ona dopiero za dwa, trzy dni, o ile nie w poniedzi­ałek. Już myślałem, że będę musiał kupić sobie baterie … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 3 Comments

Bądźmy cierpliwi — przełomy w końcu nadchodzą

W ciągu ostat­nich dwóch tygodni następował swoisty przełom. Może to nie aż taki, jaki był wcześniej, ale jakaś powtórka poprawy słyszenia nastąpiła. Pisałem już, że zaczy­nam rozu­mieć ze słuchu. Potem wyjechałem na tydzień — na rejs morski. Miałem wiele okazji, … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 4 Comments

Rozumiem!

Wresz­cie odzyskuję zdol­ność rozu­mienia ze słuchu. Rozmówki z mamą w kuchni: — Chcesz bułkę tartą do fasolki? – Tak, poproszę. – OK, przynieś sztućce i zawołaj brata, zjemy. Czy też na inne tem­aty: — Bartek, muszę z Tobą poroz­maw­iać. – … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 1 Comment

Autobus

Rzadko jeżdżę auto­busami, ale wczo­raj aku­rat miałem okazję i usłysza­łem coś nowego — a właś­ci­wie starego, ale inaczej. Przy pos­to­jach tablica infor­ma­cyjna zaczyna drgać, uderzać o szybę, albo coś innego. Wcześniej sły­chać było tylko takie dud­niące i przytłu­mione wale­nie. Wtedy … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | Leave a comment

Chyba nie było trzepotu

Po kon­sul­tacji z paroma osobami muszę stwierdzić, że chyba jed­nak nie słysza­łem trzepotu skrzy­dełek. Może to było coś innego — drzwi zaskrzyp­i­ały, albo pro­ce­sor inaczej, niż wcześniej (pier­wszy raz słysza­łem w nim muchę) przetworzył dźwięk i nad­in­tepre­towałem to, co usłysza­łem. … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 2 Comments

Mucha i wołanie

Pomimo, że jestem właśnie na dwu­ty­god­niowym wyjeździe, musi­ałem tu wejść i napisać o wydarze­niu sprzed pię­ciu minut i przy okazji o jed­nym nowym spostrzeże­niu. W pewnym momen­cie usłysza­łem dzi­wny dźwięk, który się po chwili powtórzył — zwraca­jąc głowę w jego … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 13 Comments

Co będzie dalej?

Mam­abeatki zadała intere­su­jące pytanie. Mianowicie o to, jaka jest przyszłość pro­ce­sorów mowy, implan­tów i całej tej tech­nologii. Wcześniej też się trochę tym intere­sowałem — chci­ałem wiedzieć, jakie mam przed sobą per­spek­tywy i możli­wości. Wszys­tkie infor­ma­cje, które mam, uzyskałem od przed­staw­iciela … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | Leave a comment

Po Kajetanach

Na spotka­niu było bardzo sym­pa­ty­cznie. Spotkałem dużo dawno niewidzianych osób, kilka, z którymi się dość często widuję i poz­nałem nowe. To była fan­tasty­czna okazja do powymieni­a­nia poglądów, doświad­czeń i oczeki­wań związanych z implan­tami śli­makowymi. Można było zobaczyć konkretne oferty od … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 2 Comments

Napisy i seriale

Po pewnej wprawie, w moim przy­padku ponoad rocznej, można dostrzec nieco więcej, niż jest napisane w napisach od filmów. Chodzi o imiona, drobne zwroty, podz­iękowa­nia i tym podobne rzeczy. Zmieni­ają one nieco znacze­nie filmu. Gdyby nie implant, nigdy bym ich … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 2 Comments

Nic ciekawego

U mnie w sumie nic nowego. Czekam na sier­pień i na zmi­anę ustaw­ień pro­gramu. Wtedy tak naprawdę dopiero będę miał o czym pisać. Przez ostatni tydzień chodz­iłem z niewypróbowanym jeszcze pro­gramem drugim — po Anglii. Gen­er­al­nie było na tyle dobrze, … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | Leave a comment

Nagła myśl

Tak mi nagle przyszło do głowy, zupełnie niespodziewanie… Teraz mam jakoś tam ustaw­iony pro­gram, a jeszcze dwa miesiące temu w starym pro­ce­sorze po roku ustaw­ień i przyzwycza­ja­nia się wszys­tko miałem dopra­cow­ane niemal do per­fekcji. Nic, tylko się uczyć słuchać. Podobał … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 4 Comments

Za cicho, za głośno — tak źle, tak niedobrze

Przy okazji popraw­ia­nia ustaw­ienia dano mi trzy różne pro­gramy. Jeden zostaw­iono — był to mój pier­wszy pro­gram w OPUSie, na który narzekałem, że jest zbyt cichy. Pozostałe trzy to chyba ten sam pro­gram z paroma różni­cami, głównie innymi min­i­mal­nymi progami … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 3 Comments

Różnice

Na razie nie będę porówny­wać słyszenia w OPUS2 i TEMPO+, gdyż aktu­al­nie pro­gram mam zupełnie inny, niż w tam­tym pro­ce­sorze. Inaczej słyszę, a nie wiem, czy te różnice wynikają z innego dzi­ała­nia nowego pro­ce­sora, czy po prostu innego pro­gramu. Ale … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 2 Comments

To głośniej czy ciszej?

W Kaje­tanach poprosiłem o podgłośnie­nie śred­nich częs­totli­wości. Pod­nie­siono mi je, co spraw­iło, że ogól­nie całość stała się dużo głośniejsza. Nie wiem, ale mam wraże­nie teraz, że będzie podob­nie, jak w tej sytu­acji sprzed kilku miesięcy, gdy za głośno mi ustaw­iono … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 3 Comments

Noszenie i programowanie

Wiec­zo­rami jest na tyle cicho, że po prostu zde­j­muję aparat słu­chowy. Do niczego się nie przy­daje, tylko zatyka ucho. Nie, żeby mi to przeszkadzało, w końcu przez 20 lat sie do tego już przyzwycza­iłem. Ale mimo wszys­tko nosze­nie pro­ce­sora jest … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | Leave a comment

Fanty

Trochę mi się dźwięki rozsy­pały z powodu zmi­any ustaw­ień. Niek­tóre wciąż rozpoz­naję, z innymi mam prob­lem i trudno jest mi się do nich przyzwyczaić. Tak jakby wró­ciłem do początku. Muszę ponownie prze­r­o­bić swoją por­cję inten­sy­wnych ćwiczeń słu­chowych. Na samym początku … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 2 Comments

Porównanie?

W sumie trudno mi porówny­wać słysze­nie w TEMPO+ i OPUS2 z tego względu, że pro­gram w tym drugim jest jeszcze daleki od doskon­ałości. Został przepisany z pier­wszego pro­ce­sora “na oko”, a i tak musi­ałem się poskarżyć na to, że wysokie … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 8 Comments

A jednak…

Wygląda na to, że pomimo złego pro­gramu, nowy pro­ce­sor odwala świetną robotę. Właśnie przeprowadz­iłem 15-minutową roz­mowę przez tele­fon z tatą — i ani razu nie prosiłem o powtórze­nie! Nor­malna, swo­bodna, spon­tan­iczna kon­wer­sacja przepla­tana niespodziewanymi dygres­jami. Coś niesamowitego! Jeśli tak dalej … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 9 Comments

Lepiej czy nie lepiej?

Właśnie wró­ciłem z Kaje­tan z nowym pro­ce­sorem mowy. Słyszę inaczej, ale nie wiem, czy lep­iej, czy gorzej. Po prostu inaczej. I nie wiem, czy jest to spowodowane innym pro­gramem, czy innym dzi­ałaniem pro­ce­sora. W cza­sie ustaw­ia­nia trzeba było pro­gram popraw­iać, … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 2 Comments

I’m an addict

Jutro dostaję OPUSa. Jestem umówiony na godz­inę 12 na pro­gramowanie pro­ce­sora. Powiedziano mi, że dzi­ała on na innych zasadach niż TEMPO+, więc dostanę zupełnie nowy pro­gram. Ponoć da się go przepisać ze starego pro­ce­sora, ale najpraw­dopodob­niej i tak będzie trzeba … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 15 Comments

Momenty

Implant mi oso­biś­cie trzykrot­nie dał ogromną satys­fakcję i zad­owole­nie z tego, że w ogóle jest. Być może jeszcze mi taką sprawi, ale na razie zach­wycam się tzw. trzecim momentem, który za chwilę opiszę. Jakie były pier­wsze dwa? Pier­wszy moment trwał kilka … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 1 Comment

Cisza?

Cza­sem trudno mi uwierzyć, nawet po roku, że słyszę bardzo ciche dźwięki, pomimo, że badanie wol­nego pola (coś jak audio­gram w aparatach/implancie) pokazuje, iż słyszę na całym paśmie na poziomie 20 dB, czyli o jakieś 10 dB gorzej, niż nor­malny, … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 8 Comments

Technicznie i o ustawianiu

Mirek poprosił w komen­tarzach o sprawdze­nie słuchu przy pomocy jed­nego z pro­gramików tam wymienionych. Jeden jest tu, a drugi tu. Wyniki są w sumie ciekawe, więc, zami­ast odpisać w komen­tarzu, postanow­iłem napisać nową notkę dla tych, co są ciekawi i … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 4 Comments