Wyraźnie/Niewyraźnie

Kiedyś na spotka­niu z rodzi­cami jeden z uczest­ników spy­tał, czy trud­niej mi się roz­mawia z osobą, która niewyraźnie mówi. Odpowiedzi­ałem przecząco. Miałem już wtedy implant, ale krótko — pół roku. Powiedzi­ałem, że czy­tam z ust, że słuchem wspo­magam się w niewielkim stop­niu i np. seple­nie­nie mi nie przeszkadza, bo wszys­tko i tak “widać”.

No ale po pół roku to tak naprawdę niewiele można jeszcze powiedzieć, choć i tak już wtedy słysze­nie w implan­cie a słysze­nie w apara­cie przed to niebo a ziemia dla osób z resztkami słuchu. Następne pół roku później zauważyłem, że coraz mniej czy­tam z ust, że powoli tracę tę umiejęt­ność. Bez słyszenia ciężko było mi rozmawiać.

Teraz, gdy już się osłuchałem z ludźmi, mam porów­nanie. Spotkałem takich ludzi, których dykcja i czys­tość mowy są bardzo dobre, takich którzy mówią nor­mal­nie oraz takich, którzy mówią niewyraźnie. I muszę powiedzieć, że jed­nak ta wyrazis­tość zaczęła mieć dla mnie znacze­nie. Nie umiem niestety, tak jak słyszący, ode­brać niewyraźnej wypowiedzi w ten sam sposób, co wyraźną. W tym pier­wszym przy­padku po prostu to, co słyszę, jakoś się nie chce dopa­sować do tego, co wyczy­tam z ust. Na przykład słyszę “szy­tac”, widzę “czy­tać” i mnie to jed­nak trochę dezori­en­tuje. Z samego słuchu tym bardziej tego nie zrozu­miem. U osób mówią­cych bardzo wyraźnie często nawet nie muszę patrzeć na twarz by z nimi poroz­maw­iać. Z osobami mieszczą­cymi się w “normie” wystar­czy, jeśli będę widział ich twarz.

This entry was posted in bartosz, po polsku. Bookmark the permalink.

One Response to Wyraźnie/Niewyraźnie

  1. cyborg says:

    Dla mnie zawsze “niewyraźnie” oznaczało, że ktoś mam­rocze pod nosem, nie otwier­a­jąc ust wystar­cza­jąco. Wady wymowy nie miały znaczenia. Pewnie też dlat­ego na ogół dość dobrze się porozu­miewałam z niedosłyszą­cymi.
    Teraz dopiero zaczy­nam rozróż­niać takie niuanse, ostat­nio usłysza­łam, że ktoś nie wymawia “r”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *