Reakcja na zmianę

Tak sobie chodzę i wypróbowuję nieuży­wany stary pro­gram numer 4, na którym zaży­czyłem sobie HD CIS. Pier­wszy namacalny rezul­tat to 20-minutowa roz­mowa z mamą o kom­put­er­ach i podłącza­niu ich do sieci. Mama zadaje pyta­nia, ja odpowiadam. Potem roz­mowa o UE i pro­gra­mach w EFSie.

Scenka pier­wsza, mama za Warszawą próbuje się podłączyć do sieci.

- Czy kabelek do inter­netu jest wielkości wty­czki do kabla tele­fon­icznego?
– Nie, jest szer­szy, zna­jdziesz odpowied­nie gni­azdko, […]
– I co teraz?
– Wejdź w ustaw­ienia […]
– Ale nie dzi­ała, jak klikam to nic się nie dzieje.
– […]

… i tak dalej. Jasne, mama musi kilka razy powtórzyć, no ale roz­maw­iamy. Potem tele­fon do brata, żeby pomógł mi przynieść dużą paczkę z samo­chodu. Pyta mnie, gdzie jestem, co muszę przynieść i że zaraz będzie. Wszys­tko rozu­miem od razu i zaraz odpowiadam. A na początku wręcz go nie poz­nałem i myślałem, że z tatą roz­maw­iam — inaczej go było sły­chać niż wcześniej — lepiej?

W samo­chodzie radio — Tok FM (pole­cam do ćwiczeń, wyraźnie i głośno). Roz­mowa o wyb­o­rach, PiSie, PO, UE, IPN i teczkach.

A teraz gwóźdź pro­gramu; Stara Pro­choff­nia, Teatr Kon­sek­wentny i spek­takl “Lekcja. Zal­icze­nie” w ramach pro­jektu “Usłyszeć teatr”, przed nim kon­fer­encja i przemówienia. W tle tłu­macz języka migowego dla Głuchych. Efekt? Wszys­tkie przemówienia zrozu­mi­ane a sam spek­takl w 3/4. Smaczki językowe, komizm słowny i sytu­a­cyjny, dialogi — wszys­tko to byłem w stanie wyła­pać. W tym momen­cie czer­pałem najwięk­szą przy­jem­ność z teatru, jaką kiedykol­wiek miałem oglą­da­jąc spek­takle teatralne. Wcześniej, jasne, jak się mocno wysil­iłem, byłem zrozu­mieć dwa, trzy zda­nia jed­nego aktora, ale po tym wysi­adałem i już tylko patrzyłem, jak ludzie się przewi­jają na scenie.

Mnie w sumie zas­tanawia jedno. Gdy dostałem OPUS2 i miałem drugie pro­gramowanie, zaraz po nim bez prob­lemu mogłem się porozu­mieć z tatą przez tele­fon. Później już miałem więk­szy kłopot. Teraz mam inny pro­gram od kilku dni i wszys­tko słyszę lep­iej niż wcześniej. Czy to z powodu samej zmi­any, czy dlat­ego, że pro­gram jest lep­szy? Bo jakoś mi się nie wydaje, żeby to zależało od pro­gramu, ale utwierdzę się (albo i nie) w tym przeko­na­niu za kilka tygodni.

This entry was posted in bartosz, po polsku. Bookmark the permalink.

One Response to Reakcja na zmianę

  1. cyborg says:

    ja też mam taką teorię, że sama zmi­ana, byle nie na gorsze, jest z początku bardzo sty­mu­lu­jąca. miałam coś takiego, jak zmieni­ałam aparaty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *