Monthly Archives: July 2007

Przeprogramowanie mózgu po wszczepieniu implantu ślimakowego

Nieukowiec podesłał mi linka do artykułu w Sci­ence Daily, którego tłu­macze­nie na język pol­ski jest tutaj. Ja zawsze mówiłam, że w tym wszys­tkim chodzi tak naprawdę o przepro­gramowanie mózgu. Ciekawe, co pokaza­łyby moje skany mózgu — ja nigdy nie słysza­łam … Con­tinue read­ing

Posted in nauka, po polsku, Prasa i sieć | 4 Comments

Brain rewiring after the CI

Nieukowiec sent this link: Brain’s ‘Hear­ing Cen­ter’ May Reor­ga­nize After Implant Of Cochlear Device I’ve always said that it’s all about brain repro­gram­ming. I won­der what would my brain scans show since I’ve never had nor­mal hear­ing. I am sure … Con­tinue read­ing

Posted in English, nauka | Leave a comment

Zdjęcia z Kajetan

Kilka zdjęć zro­bionych w biegu na kon­fer­encji. Duże wer­sje mam, w razie potrzeby proszę o kontakt.

Posted in po polsku | 3 Comments

Cyborg oddemonizowany

Pewna roz­mowa dzisiaj rano dała mi do myśle­nia. Uznałam, że może należałoby wyjaśnić jedną rzecz, która dla użytkown­ików implan­tów śli­makowych i ludzi, którzy znają temat, jest oczy­wista, ale dla otoczenia niekoniecznie… No to wyjaś­niam. Nie, nie wpinamy sobie pro­ce­sora codzi­en­nie … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 1 Comment

Konferencja w Kajetanach — wrażenia

Spotkanie bardzo udane. Dopisała pogoda i uczest­nicy. Świetna orga­ni­za­cja, wszys­tko solid­nie przy­go­towane. Nie było prob­lemów z trans­portem, pod­staw­iono trzy auto­busy z Warszawy i każdy mógł się zabrać. Jedze­nie było dobre, a zajęć i wykładów dla dorosłych oraz atrakcji dla dzieci … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 5 Comments

Co będzie dalej?

Mam­abeatki zadała intere­su­jące pytanie. Mianowicie o to, jaka jest przyszłość pro­ce­sorów mowy, implan­tów i całej tej tech­nologii. Wcześniej też się trochę tym intere­sowałem — chci­ałem wiedzieć, jakie mam przed sobą per­spek­tywy i możli­wości. Wszys­tkie infor­ma­cje, które mam, uzyskałem od przed­staw­iciela … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | Leave a comment

Po Kajetanach

Na spotka­niu było bardzo sym­pa­ty­cznie. Spotkałem dużo dawno niewidzianych osób, kilka, z którymi się dość często widuję i poz­nałem nowe. To była fan­tasty­czna okazja do powymieni­a­nia poglądów, doświad­czeń i oczeki­wań związanych z implan­tami śli­makowymi. Można było zobaczyć konkretne oferty od … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 2 Comments

Napisy i seriale

Po pewnej wprawie, w moim przy­padku ponoad rocznej, można dostrzec nieco więcej, niż jest napisane w napisach od filmów. Chodzi o imiona, drobne zwroty, podz­iękowa­nia i tym podobne rzeczy. Zmieni­ają one nieco znacze­nie filmu. Gdyby nie implant, nigdy bym ich … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 2 Comments

Nic ciekawego

U mnie w sumie nic nowego. Czekam na sier­pień i na zmi­anę ustaw­ień pro­gramu. Wtedy tak naprawdę dopiero będę miał o czym pisać. Przez ostatni tydzień chodz­iłem z niewypróbowanym jeszcze pro­gramem drugim — po Anglii. Gen­er­al­nie było na tyle dobrze, … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | Leave a comment

Luźne myśli (niedługo 4 miesiące)

Znów usłysza­łam kilka razy, że teraz łatwiej mnie zrozu­mieć. W. powiedział, że mam lep­szą intonację i bardziej nat­u­ralny głos. A jak pani Sz., logope­dka, do której teraz chodzę raz w tygod­niu na tren­ing słu­chowy, mówi, że popraw­iła mi się artyku­lacja, … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 2 Comments

Spotkanie w Kajetanach

14 lipca, w sobotę, w Kaje­tanach będzie spotkanie użytkown­ików implan­tów z okazji 15-lecia implan­tów śli­makowych w Polsce. Jeśli ktoś z Czytel­ników tego bloga tam się wybiera i ma ochotę oso­biś­cie poz­nać Bar­tosza albo mnie, to niech da znać (na przykład … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 3 Comments