Author Archives: cyborg

Koniec (na razie) batalii o prawa jazdy

30 grud­nia 2011 r. Min­is­ter Zdrowia wydał roz­porządze­nie zmieni­a­jące roz­porządze­nie w sprawie badań lekars­kich kierow­ców i osób ubie­ga­ją­cych się o prawo do kierowa­nia pojaz­dami, które weszło w życie 10 sty­cz­nia 2012 r. Tak, to już prawie dwa miesiące temu. Tylko … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 1 Comment

Prawo jazdy — powoli, ale coś się rusza

Min­is­terstwo Zdrowia poin­for­mowało redakcję ser­wisu ONSI, że: […] nowe roz­porządze­nie Min­is­tra Zdrowia doty­czące badań lekars­kich kierow­ców i osób ubie­ga­ją­cych się o uprawnienia do kierowa­nia pojaz­dami w najbliżsych dni­ach ukaże się na stronach inter­ne­towych tej insty­tucji. Roz­porządze­nie wejdzie w życie w … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

Prawo jazdy — projekt nowego rozporządzenia

Jak donosi ONSI, jest już pro­jekt roz­porządzenia zmieni­a­jącego owo nieszczęsne opisy­wane przeze mnie roz­porządze­nie w sprawie badań lekars­kich kierow­ców. Pro­jekt jest obec­nie w fazie tzw. kon­sul­tacji społecznych, czyli może jeszcze ulec zmi­anom, oby nie na gorsze. Pro­jekt można przeczy­tać tutaj, … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 3 Comments

Yes, we can — ministerstwo przyznało się do pomyłki!

Hura! Sprawą zain­tere­sowali się dzi­en­nikarze TokFM i wszys­tko poszło znacznie szy­b­ciej, niż się spodziewałam. Dzisiaj na stronie głównej gazeta.pl pojawił się artykuł ” Trzeba dobrze słyszeć, by mieć prawo jazdy? Min­is­terstwo poprawi przepisy”, autorstwa Michała Janczury i Błażeja Gry­giela. Cytuję: … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, po polsku | 3 Comments

PKS albo emigracja

Karta Praw Pod­sta­wowych Unii Europe­jskiej, artykuł 26: Inte­gracja osób niepełnosprawnych Unia uznaje i szanuje prawo osób niepełnosprawnych do korzys­ta­nia ze środ­ków mają­cych zapewnić im nieza­leżność, inte­grację społeczną i zawodową oraz udział w życiu społeczności. Kiedy zaczy­nałam pisać ten blog, postanow­iłam … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, po polsku | 18 Comments

Linki

Nowe linki z boku: Ku światu dźwięków — bardzo ciekawa relacja Paola, nowego użytkown­ika implantu hybry­dowego — takiego, jaki ma Andel. Widzę, że pewne doświad­czenia są podobne niemal dla wszys­t­kich implan­towanych. Autorowi życzę powodzenia i będę czekać na nowe wpisy. Mind hack­ing … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, Prasa i sieć | 1 Comment

Sport

Jak to jest z implantem śli­makowym i sportem? Kiedy jestem w mieś­cie, ze sportów upraw­iam niemal wyłącznie pły­wanie. Wiadomo, co wtedy zro­bić z pro­ce­sorem czy aparatem: trzeba go schować i założyć dopiero po wysusze­niu włosów — przy­na­jm­niej ja bardzo niechęt­nie … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, po polsku | 19 Comments

Baterie — problem!

Wkurzyłam się. Od początku uży­wam do pro­ce­sora baterii Ray­ovac. Kiedyś jedna zmi­ana star­czała mi na 4–5 dni, później, po którymś pro­gramowa­niu, na 3–4 dni. Po ostat­nim pro­gramowa­niu zuży­cie skoczyło do 2 dni na zmi­anę — zaniepokoiłam się, ale po sprawdze­niu … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, po polsku | 27 Comments

Ze świata

Na ONSI.pl pojawił się wywiad z Deanne Bray, aktorką gra­jącą główną rolę w seri­alu “F.B.Eyes” (Sue Thomas: Słyszące oczy FBI), niedługo ma się też pojawić w seri­alu “Heroes”. Wywiad przeprowadził Prze­mysław Osuch z ONSI.pl, tłu­macze­nie cyborga. Warto przeczytać.

Posted in cyborg, po polsku, Prasa i sieć | Leave a comment

Nowa autorka!

Witamy Andel na blogu! Więcej napisze o sobie sama. A cyborg ma do napisa­nia parę rzeczy, ale albo nie ma czasu, albo Inter­netu. Nowa notka będzie, ale jeszcze nie wiem kiedy :-)

Posted in po polsku | Leave a comment

Trening

Piątego marca miałam w Kaje­tanach kole­jne spotkanie z dr inż. L. Na tes­tach wyszło mi to co zawsze, czyli raptem kilka rozpoz­nanych słów w teś­cie słów jed­no­sy­labowych — cały czas, słucha­jąc ich, miałam uczu­cie, że brzmią zna­jomo, i gdy­bym tylko … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, po polsku | 1 Comment

Po dwóch latach

Zamierza­łam zro­bić jakieś pod­sumowanie po dwóch lat­ach od podłączenia pro­ce­sora, jed­nak zanim się zebrałam do tego, wyręczył mnie Prze­mek Osuch z ONSI.pl. Oto druga roz­mowa o implan­cie, jaką przeprowadzil­iśmy dla tego por­talu. Co mogłabym jeszcze dodać? Poz­naję cią­gle nowe dźwięki. … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, po polsku, Prasa i sieć | Leave a comment

Zmiana

Dr inż. L. przykazał po dwóch miesią­cach zmienić pro­gram na kole­jny, jeszcze głośniejszy. Dwa miesiące właśnie upłynęły. W tym cza­sie zdążyłam się przyzwyczaić do głośności nagłych dźwięków. Poczułam się w miarę kom­for­towo. Jak dzisiaj sobie przy­pom­ni­ałam, że czas na zmi­anę, … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 4 Comments

Implanty laserowe

Czyżby czekał nas przełom w tech­nologii implan­tów śli­makowych? Obec­nie stosowane implanty mają około 20 kanałów. Nie bardzo można zwięk­szyć liczbę elek­trod w śli­maku, ponieważ tkanka prze­wodzi prąd i zbyt gęsto rozmieszc­zone elek­trody inter­fer­owałyby ze sobą. Stąd ogranicze­nie do tych dwudzi­estu … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, nauka, po polsku, Prasa i sieć | 4 Comments

Funkcjonalność

- Będzie pani tu jeszcze? Ma przyjść pan O. podłączyć zasi­lacz, a ja muszę zaraz wyjść. – Oczy­wiś­cie, proszę przekazać mu, żeby zadz­wonił do mojego pokoju, to go wpuszczę. – Usłyszy pani dzwonek? – Jeśli zadz­woni do mnie, to bez … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, po polsku | Leave a comment

Do przodu

14 października byłam w Kaje­tanach na pro­gramowa­niu. Właśnie upłynęło pół­tora roku od podłączenia. Szcz­erze mówiąc, nie spodziewałam się wiele po tej wiz­y­cie. Czułam się dobrze ze swoim implantem, ale miałam wraże­nie, że od czasu ostat­niego pro­gramowa­nia, pół roku temu, niewiele … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, po polsku | 3 Comments

Prasa kolorowa o implantach

W nowym numerze Claudii (10/2008) na str. 38 zna­jdziecie repor­taż o dwóch cybor­gach: współau­torce bloga oraz Mał­gosi z IFPS.

Posted in cyborg, po polsku, Prasa i sieć | 3 Comments

Implanty pniowe pod strzechy

Doty­chczas myślałam, że ze względu na duże ryzyko implanty pniowe zarez­er­wowane są dla przy­pad­ków, w których trzeba i tak zro­bić oper­ację w tej okol­icy, np. usunąć guzy na ner­wie słu­chowym. A tu się okazuje, że niekoniecznie. Niestety, nie mam czasu, … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, po polsku, Prasa i sieć | Leave a comment

Technikalia

Ćwiczenia słu­chowe trochę w lesie, szcz­erze mówiąc. Były wakacje, no nie? To się cho­ciaż pochwalę: roz­maw­iałam ostat­nio po ang­iel­sku z rodz­iną niewidzianą od wielu lat. Kartki i dłu­gopisu nie było w uży­ciu ani razu. W ogóle w cza­sie tej podróży … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, po polsku | Leave a comment

Co słyszy cyborg?

Co ja właś­ci­wie teraz słyszę? Dla mnie ważniejszym pytaniem jest: co rozu­miem? Roz­maw­iałam dzisiaj z E. Dość dawno nie miałyśmy okazji porząd­nie pogadać. Przyz­nam, że kiedyś miałam prob­lemy ze swo­bodną roz­mową z nią, to jedna z tych osób, które mówią … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, po polsku | Leave a comment

Pętla. Cyborg o telefonie

Zawsze czy­tałam z ust, wspo­ma­ga­jąc się tylko w więk­szym lub mniejszym stop­niu słuchem (rozu­mi­ałam ludzi nawet bez aparatów). Roz­mowa przez tele­fon była dla mnie w zasadzie niedostępna. Po pier­wsze, mogłam porozu­mieć się tylko z najbliższymi osobami, uży­wa­jąc ściśle określonego kodu … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

Off topic: Komunikacja

Na zaję­ci­ach z emisji głosu dostal­iśmy, niety­powo, ćwicze­nie z komu­nikacji. Jedna osoba dostaje rysunek z kilkoma fig­u­rami geom­e­trycznymi, a druga pustą kartkę i dłu­gopis. Zadanie polega na tym, żeby opisać i odt­worzyć rysunek jak najwierniej. Mówiący nie może widzieć pow­sta­jącego … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, po polsku | 1 Comment

Audioksiążki

W ramach samodziel­nych ćwiczeń słu­chowych wymyśliłam słuchanie i równoczesne czy­tanie tego samego tek­stu. Z samego słucha­nia nic bym nie zrozu­mi­ała — to nie pani Sz., która każde słowo powtórzy tyle razy, ile trzeba. Ale mam nadzieję, że słucha­jąc tek­stu, który … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

Porównanie programów i znów małe podsumowanie (po 12 miesiącach)

Pro­gram z basami jest fajniejszy, daje bogat­szy dźwięk, ale jak te basy są przy­cięte tak jak na początku, to lep­iej mi się roz­mawia i lep­iej mi idą ćwiczenia z rozu­mienia mowy ze słuchu. Nie chcę jed­nak rezyg­nować z więk­szego zakresu, … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

Cyborg od roku

Rok temu, 12 lutego, miałam oper­ację wszczepi­enia implantu. A za dwa tygod­nie, 19 marca, przy­pada rocznica pier­wszego podłączenia pro­ce­sora. Jak widać, prze­byłam od tego czasu długą drogę. I mam zamiar iść dalej.

Posted in po polsku | 1 Comment

Programowanie, 28 listopada

Ode­brałam nowy sterownik do pro­ce­sora. A było tak: po czterech miesią­cach użytkowa­nia pojaw­iło się podłużne pęknię­cie na mag­a­zynku z bate­ri­ami. Niby można zak­leić skoczem, no ale bez prze­sady, to nowy sprzęt. Pojechałam do Kaje­tan celem złoże­nia rekla­macji. Ku swo­jemu zdzi­wie­niu … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

Jeszcze o konferencji

Trochę mate­ri­ału z pro­gramów telewiz­yjnych poświę­conych lip­cowej kon­fer­encji z okazji 15-lecia implan­tów w Polsce. Wiado­mości: Tele­ex­press: Dziękuję oso­bie, która to zamieś­ciła na youtube i zaw­iadomiła kogo trzeba.

Posted in po polsku | 1 Comment

Uzależnienie

Umyłam głowę i popra­cow­ałam trochę przy kom­put­erze bez aparatu ani pro­ce­sora. I jakoś tak dzi­wnie. Nie mogę wsłuchi­wać się w dźwięk udręc­zonego wenty­la­tora wyjącego przy paru okienkach więcej (zaczyna mnie to martwić), nie słyszę dźwięku z filmiku, który ktoś mi … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 2 Comments

Po 8 miesiącach

Nie mam już mate­ri­ału na notki co kilka dni. Chodzę sobie z implantem w głowie i pro­ce­sorem na głowie, żyję, roz­maw­iam, trochę ćwiczę. Zmi­any z dnia na dzień były na początku, teraz już nie zauważam ich tak bardzo. Zaczęłam ćwiczenia … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 3 Comments

Czułość mikrofonu

Najłatwiej dostępną w pro­ce­sorze Nucleus Free­dom reg­u­lacją jest czułość mikro­fonu. Można ją zmieniać bez zde­j­mowa­nia pro­ce­sora. Inne rzeczy też niby się da, ale trzeba w odpowied­nim cza­sie (nie za szy­bko) naciskać jakieś sek­wencje guzików, zazwyczaj i tak kończy się na … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment