Implanty pniowe pod strzechy

Doty­chczas myślałam, że ze względu na duże ryzyko implanty pniowe zarez­er­wowane są dla przy­pad­ków, w których trzeba i tak zro­bić oper­ację w tej okol­icy, np. usunąć guzy na ner­wie słu­chowym. A tu się okazuje, że niekoniecznie. Niestety, nie mam czasu, by przetłu­maczyć na pol­ski cały artykuł, więc streszczam tylko: dziecko, Amerykanin, które urodz­iło się bez ner­wów słu­chowych, zostało pod­dane tej oper­acji we Włoszech — jako że w Stanach nie jest ona zaaprobowana przez FDA dla dzieci poniżej 12 lat. Oper­acja się powiodła, chło­piec radzi sobie ponoć nieźle.

Dla wytr­wałych, pod cytowanym postem jest dyskusja na Poważne Argu­menty z Grubej Rury. O konkret­nym ryzyku związanym z taką właśnie oper­acją jed­nak niestety nikt, jak dotąd, nic nie napisał.

This entry was posted in cyborg, po polsku, Prasa i sieć. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *