Category Archives: Prasa i sieć

Linki

Nowe linki z boku: Ku światu dźwięków — bardzo ciekawa relacja Paola, nowego użytkown­ika implantu hybry­dowego — takiego, jaki ma Andel. Widzę, że pewne doświad­czenia są podobne niemal dla wszys­t­kich implan­towanych. Autorowi życzę powodzenia i będę czekać na nowe wpisy. Mind hack­ing … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, Prasa i sieć | 1 Comment

Hybryda

Sur­fu­jąc sobie po necie dopiero teraz dostrzegłam, że coraz więcej stron poświęca tłu­maczeniom ludzi czym jest implant śli­makowy, czym hybryda, a czym baha. Jak dla mnie to bardzo dobrze, że naresz­cie ktoś potrafi spre­cy­zować i wyjaśnić konkret­nie o co biega, … Con­tinue read­ing

Posted in Andel, nauka, po polsku, Prasa i sieć | 1 Comment

Ze świata

Na ONSI.pl pojawił się wywiad z Deanne Bray, aktorką gra­jącą główną rolę w seri­alu “F.B.Eyes” (Sue Thomas: Słyszące oczy FBI), niedługo ma się też pojawić w seri­alu “Heroes”. Wywiad przeprowadził Prze­mysław Osuch z ONSI.pl, tłu­macze­nie cyborga. Warto przeczytać.

Posted in cyborg, po polsku, Prasa i sieć | Leave a comment

Po dwóch latach

Zamierza­łam zro­bić jakieś pod­sumowanie po dwóch lat­ach od podłączenia pro­ce­sora, jed­nak zanim się zebrałam do tego, wyręczył mnie Prze­mek Osuch z ONSI.pl. Oto druga roz­mowa o implan­cie, jaką przeprowadzil­iśmy dla tego por­talu. Co mogłabym jeszcze dodać? Poz­naję cią­gle nowe dźwięki. … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, po polsku, Prasa i sieć | Leave a comment

Implanty laserowe

Czyżby czekał nas przełom w tech­nologii implan­tów śli­makowych? Obec­nie stosowane implanty mają około 20 kanałów. Nie bardzo można zwięk­szyć liczbę elek­trod w śli­maku, ponieważ tkanka prze­wodzi prąd i zbyt gęsto rozmieszc­zone elek­trody inter­fer­owałyby ze sobą. Stąd ogranicze­nie do tych dwudzi­estu … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, nauka, po polsku, Prasa i sieć | 4 Comments

Prasa kolorowa o implantach

W nowym numerze Claudii (10/2008) na str. 38 zna­jdziecie repor­taż o dwóch cybor­gach: współau­torce bloga oraz Mał­gosi z IFPS.

Posted in cyborg, po polsku, Prasa i sieć | 3 Comments

Implanty pniowe pod strzechy

Doty­chczas myślałam, że ze względu na duże ryzyko implanty pniowe zarez­er­wowane są dla przy­pad­ków, w których trzeba i tak zro­bić oper­ację w tej okol­icy, np. usunąć guzy na ner­wie słu­chowym. A tu się okazuje, że niekoniecznie. Niestety, nie mam czasu, … Con­tinue read­ing

Posted in cyborg, po polsku, Prasa i sieć | Leave a comment

Kilka słów gdzieś indziej

Cyborga przepy­tał Prze­mysław Osuch z ser­wisu ONSI: tu.

Posted in Prasa i sieć | Leave a comment

Prasa o cyborgach

Frag­menty niniejszego bloga opub­likował w repor­tażu warsza­wski dodatek “Wybor­czej” tutaj.

Posted in po polsku, Prasa i sieć | Leave a comment

An implantable hearing aid

Michael Chorost describes a fully implantable hear­ing aid which is in the stage of clin­i­cal tri­als in the US. The com­pany which cre­ated the device, Oto­log­ics, is plan­ning to make a cochlear implant with this tech­nique too. Sure this is … Con­tinue read­ing

Posted in English, nauka, Prasa i sieć | Leave a comment

Przeprogramowanie mózgu po wszczepieniu implantu ślimakowego

Nieukowiec podesłał mi linka do artykułu w Sci­ence Daily, którego tłu­macze­nie na język pol­ski jest tutaj. Ja zawsze mówiłam, że w tym wszys­tkim chodzi tak naprawdę o przepro­gramowanie mózgu. Ciekawe, co pokaza­łyby moje skany mózgu — ja nigdy nie słysza­łam … Con­tinue read­ing

Posted in nauka, po polsku, Prasa i sieć | 4 Comments

Szacun.

Raper z blizną za uchem — wywiad z Pjusem — Hip-Hop.pl Facet ma implant pniowy. Kiedy ja mówię, że mam wty­czkę do mózgu, to jest do pewnego stop­nia przenoś­nia. A on może tak powiedzieć dosłownie. PS. Więcej tutaj.

Posted in po polsku, Prasa i sieć | 1 Comment