Jeszcze o konferencji

Trochę mate­ri­ału z pro­gramów telewiz­yjnych poświę­conych lip­cowej kon­fer­encji z okazji 15-lecia implan­tów w Polsce.

Wiado­mości:

Teleexpress:

Dziękuję oso­bie, która to zamieś­ciła na youtube i zaw­iadomiła kogo trzeba.

This entry was posted in po polsku. Bookmark the permalink.

One Response to Jeszcze o konferencji

  1. Pingback: Implant ślimakowy » Blog Archive » Konferencja w Kajetanach — wrażenia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *