Programowanie, 28 listopada

Ode­brałam nowy sterownik do pro­ce­sora. A było tak: po czterech miesią­cach użytkowa­nia pojaw­iło się podłużne pęknię­cie na mag­a­zynku z bate­ri­ami. Niby można zak­leić skoczem, no ale bez prze­sady, to nowy sprzęt. Pojechałam do Kaje­tan celem złoże­nia rekla­macji. Ku swo­jemu zdzi­wie­niu dowiedzi­ałam się, że wymi­ana potrwa na pewno ponad miesiąc — ale na szczęś­cie dostałam sterownik zastępczy, nie różniący się niczym oprócz koloru od ory­gi­nal­nego. Dzisiaj w końcu, przy okazji pro­gramowa­nia, ode­brałam nowy sterownik i znów mam cały śliczny czarny pro­ce­sorek. Niestety, nie byłam jedyną osobą, która miała prob­lemy z tą częś­cią Free­doma. Mam nadzieję, że firma wyciągnęła wnioski i nowe sterown­iki są z moc­niejszego plas­tiku — jed­nak na wszelki wypadek przes­tałam już wyj­mować pojem­nik z bate­ri­ami do każdego suszenia.

Miałam pro­gramowanie pro­ce­sora — teraz to sie odbywa co cztery miesiące. Free­dom ma cztery pro­gramy, kazdy z nich można osobno ustaw­iac, każdy ma też swoją własną reg­u­lację czułości i głośności — ale jed­nak zaczęło nam z inż. W. brakować tych pro­gramów. Pier­wszy raz nie zostaw­iliśmy żad­nego poprzed­niego pro­gramu, wszys­tkie nowe — w końcu teraz już jestem w stanie ocenić na miejscu, czy z pro­gramem da się wytrzy­mać, czy nie. Dostałam jeden pro­gram (P1) z sub­wooferem, czyli ze wzmoc­nionymi basami — doty­chczas zawsze były trochę słab­sze ze względu na dzi­wne efekty przez pier­wsze kilka miesięcy — drugi pro­gram (P3) dość podobny do poprzed­niego, na obu tych pro­gra­mach włąc­zony sys­tem ADRO. Kole­jny pro­gram (P4) był bez ADRO, ostatni nato­mi­ast (P2) przez­nac­zony został na coś, czego jeszcze nie próbowałam: sys­tem BEAM, wyko­rzys­tu­jący mikro­fon kierunk­owy. Mam spróbować, czy rzeczy­wiś­cie będzie się dla mnie sprawdzał w roz­mowie w hałasie.

Na pier­wszy rzut oka pro­gram “z basami” jest przy­jemny, ale nieco gorzej rozu­miem w nim mowę ludzką. Coś podob­nego pisał zresztą Michael Chorost, który używa dwóch różnych pro­gramów do roz­mowy i do słucha­nia np. muzyki.

Robiłam też za kró­lika doświad­czal­nego. Testowany jest mianowicie sys­tem zdal­nego ustaw­ia­nia pro­ce­sora. Wygląda to tak: na miejscu potrzebny jest sprzęt do jego podłączenia oraz asys­tent umiejący pod­piąć kabelki i w razie potrzeby służący za tłu­macza. Właś­ci­wego ustaw­ienia pro­ce­sora dokonuje zdal­nie wyk­wal­i­fikowana osoba. Chodzi o to, żeby móc tworzyć przy­chod­nie na tere­nie całego kraju, do których wystar­czy sprzęt, a nie trzeba wysoko wyk­wal­i­fikowanego spec­jal­isty z doświad­cze­niem w ustaw­ia­niu. Sys­tem jest opra­cowywany we współpracy z Cochlearem, z myślą o kra­jach jeszcze więk­szych niż Polska.

Najpierw zro­bil­iśmy pro­gramowanie w sposób trady­cyjny, w jed­nym pokoju, a następ­nie inż. W. przeniósł się do innego pokoju i powtórzyliśmy pro­ce­durę, dokonu­jąc jeszcze paru zmian w moich nowych pro­gra­mach. Stanowiska dla pac­jenta i dla inżyniera wyposażone są w kamery i mikro­fony, i mogą oni widzieć siebie wza­jem­nie na ekranie mon­i­tora. Następ­nie obie strony wypełniły anki­etę na temat prze­biegu pro­gramowa­nia: trady­cyjnie i zdalnie.

Z mojego punktu widzenia był jeden prob­lem tech­niczny: obraz nie był zsyn­chro­ni­zowany z dźwiękiem. W związku z tym musi­ałam opierać się wyłącznie na czy­ta­niu z ust. Obraz był do tego dostate­cznie wyraźny, ale jed­nak łatwiej jest zrozu­mieć osobę widzianą na żywo. Miedzy innymi po to zresztą przy pac­jen­cie obecny jest ktoś z per­son­elu — aby w razie czego prze­jąć komunikację.

Ogól­nie kon­takt z inżynierem przez wideochat oceniłam w ankiecie na 3–4, pod­czas gdy oso­bisty na 5. Myślę jed­nak, że dla kogoś, kto musi jeździć na każde ustaw­ie­nie np. z Krosna do Warszawy, to by było duże ułatwie­nie. Moim zdaniem pier­wsze dopa­sowanie pro­ce­sora powinno być zro­bione “na żywo”, i później też kon­takt będzie potrzebny — ale tak co drugie ustaw­ie­nie spoko­jnie można by robić zdalnie.

This entry was posted in po polsku. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *