Author Archives: cyborg

Kilka słów gdzieś indziej

Cyborga przepy­tał Prze­mysław Osuch z ser­wisu ONSI: tu.

Posted in Prasa i sieć | Leave a comment

Prasa o cyborgach

Frag­menty niniejszego bloga opub­likował w repor­tażu warsza­wski dodatek “Wybor­czej” tutaj.

Posted in po polsku, Prasa i sieć | Leave a comment

Katar

Czy ja już pisałam, że jedną z zalet implantu jest to, że ucho się nie zatyka…? A raczej, może się zatykać i nie przeszkadza to w komu­nikacji, na tyle, na ile człowiek z ciężkim katarem ma ochotę na kon­takty ze … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 4 Comments

KKK

KKK, czyli Kon­tekst, K…, Kon­tekst! to zawołanie moich zna­jomych tłu­maczy z pewnego IRC-owego kanału. Kiedy ktoś pyta o jakieś słowo, i poda je w oder­wa­niu od tego, co właśnie tłu­maczy, najczęś­ciej zami­ast odpowiedzi ktoś pyta “KKK?” Oznacza to: podaj całe … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 4 Comments

Plotki

Wró­ciłam właśnie z Anglii, gdzie spotkałam Sue. Poz­nałam ją dwa lata temu. Wtedy była jeszcze przed oper­acją wszczepi­enia implantu. Bardzo źle słyszała, nosiła aparaty, ale prawie nic jej nie dawały, twierdz­iła, że słyszy tylko bardzo głośne dźwięki. Zdaje się, że … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 9 Comments

Wodotryski

Na piętrze remont łazienek. Bycie niedosłyszą­cym ma swoje zalety: można wyłączyć aparaty i odciąć się od dźwięków, na które wszyscy narzekają. Zawsze wyłącza­łam swoje jadąc samot­nie auto­busem czy pociągiem, bo po co słuchać hałasu. Włącza­łam tylko jeśli chci­ałam z kimś … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 6 Comments

Znalazłam ciszę!

Cisza jest w Rucianem-Nidzie, na przys­tanku auto­bu­sowym, o wpół do czwartej rano. Oczy­wiś­cie nie jest to cisza całkowita. Prze­jeżdżają poje­dyncze samo­chody, cza­sem jacyś ludzie prze­jdą, daleko gra muzyka, bo to sobot­nia noc. Ale nic nie szumi. Nie sły­chać ani lodówki, … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 4 Comments

Programowanie po 4 miesiącach, i 5 miesięcy z procesorem

Po 4 miesią­cach od podłączenia, czyli kilka tygodni temu, miałam kole­jne pro­gramowanie pro­ce­sora. Nowy pro­gram jest w pewnym sen­sie zupełnie inny od poprzed­niego. Narzekałam na pogłos już wcześniej. Pier­wsza propozy­cja: stan­dar­d­owe pogłośnie­nie różnych częs­totli­wości odpowied­nio do audio­gramu. Pogłos zmienił się … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

An implantable hearing aid

Michael Chorost describes a fully implantable hear­ing aid which is in the stage of clin­i­cal tri­als in the US. The com­pany which cre­ated the device, Oto­log­ics, is plan­ning to make a cochlear implant with this tech­nique too. Sure this is … Con­tinue read­ing

Posted in English, nauka, Prasa i sieć | Leave a comment

Przeprogramowanie mózgu po wszczepieniu implantu ślimakowego

Nieukowiec podesłał mi linka do artykułu w Sci­ence Daily, którego tłu­macze­nie na język pol­ski jest tutaj. Ja zawsze mówiłam, że w tym wszys­tkim chodzi tak naprawdę o przepro­gramowanie mózgu. Ciekawe, co pokaza­łyby moje skany mózgu — ja nigdy nie słysza­łam … Con­tinue read­ing

Posted in nauka, po polsku, Prasa i sieć | 4 Comments

Brain rewiring after the CI

Nieukowiec sent this link: Brain’s ‘Hear­ing Cen­ter’ May Reor­ga­nize After Implant Of Cochlear Device I’ve always said that it’s all about brain repro­gram­ming. I won­der what would my brain scans show since I’ve never had nor­mal hear­ing. I am sure … Con­tinue read­ing

Posted in English, nauka | Leave a comment

Zdjęcia z Kajetan

Kilka zdjęć zro­bionych w biegu na kon­fer­encji. Duże wer­sje mam, w razie potrzeby proszę o kontakt.

Posted in po polsku | 3 Comments

Cyborg oddemonizowany

Pewna roz­mowa dzisiaj rano dała mi do myśle­nia. Uznałam, że może należałoby wyjaśnić jedną rzecz, która dla użytkown­ików implan­tów śli­makowych i ludzi, którzy znają temat, jest oczy­wista, ale dla otoczenia niekoniecznie… No to wyjaś­niam. Nie, nie wpinamy sobie pro­ce­sora codzi­en­nie … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 1 Comment

Konferencja w Kajetanach — wrażenia

Spotkanie bardzo udane. Dopisała pogoda i uczest­nicy. Świetna orga­ni­za­cja, wszys­tko solid­nie przy­go­towane. Nie było prob­lemów z trans­portem, pod­staw­iono trzy auto­busy z Warszawy i każdy mógł się zabrać. Jedze­nie było dobre, a zajęć i wykładów dla dorosłych oraz atrakcji dla dzieci … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 5 Comments

Luźne myśli (niedługo 4 miesiące)

Znów usłysza­łam kilka razy, że teraz łatwiej mnie zrozu­mieć. W. powiedział, że mam lep­szą intonację i bardziej nat­u­ralny głos. A jak pani Sz., logope­dka, do której teraz chodzę raz w tygod­niu na tren­ing słu­chowy, mówi, że popraw­iła mi się artyku­lacja, … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 2 Comments

Spotkanie w Kajetanach

14 lipca, w sobotę, w Kaje­tanach będzie spotkanie użytkown­ików implan­tów z okazji 15-lecia implan­tów śli­makowych w Polsce. Jeśli ktoś z Czytel­ników tego bloga tam się wybiera i ma ochotę oso­biś­cie poz­nać Bar­tosza albo mnie, to niech da znać (na przykład … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 3 Comments

taczka, paczka, kaczka

Cały czas uży­wam pro­gramu z ADRO (pisałam o tym tu) i jakoś nie mam ochoty zmieniać z powrotem, chyba że na chwilę. Nie potrafię powiedzieć, czy ten pro­gram poprawia mi rozu­mie­nie mowy, mam za mało mate­ri­ału do porów­nań (raczej nie … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 1 Comment

ADRO, pierwsze podejście

Byłam w Kaje­tanach na kon­sul­tacji i ćwiczeni­ach z logope­dami. Trochę zgaduję zda­nia, jeśli znam kon­tekst (np. zda­nia doty­czące oglą­da­nia telewizji). Spółgłoski marnie, samogłoski troszeczkę lep­iej. Kobiece głosy są wyraźniejsze — dopiero teraz sobie to uświadomiłam, po tym, jak pani L. … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 1 Comment

The world is a noisy place

There is nobody home. What is this strange sound? Ah. It is me scratch­ing my own back. I some­times feel like I hear every­thing in my envi­ron­ment. Pity that I can’t inter­pret most of it yet.

Posted in English | 5 Comments

Trzy miesiące po podłączeniu

Kiedy chcę się dowiedzieć, jak brzmi jakieś słowo, nie mogę go widzieć. To znaczy: nie mogę patrzeć na usta osoby, która mówi. Mózg mi się wtedy przełącza na anal­izę wzrokową i koniec. Mam zestaw zdań do odsłuchi­wa­nia. Wczo­raj dla uroz­maice­nia … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 7 Comments

Słuchanie

Mam takie słuchawki spec­jal­nie do aparatów słu­chowych: zami­ast głośniczków mają cewki induk­cyjne. Wystar­czy przełączyć aparat na T. Rzecz jasna, nadają się też do uży­wa­nia z implantem, o ile tylko pro­ce­sor ma wbu­dowaną cewkę. Mój ma. Uży­wam ich teraz do przesłuchi­wa­nia … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

11 weeks

I have turned on my cur­rent pro­gramme a week before it was planned. Here goes the story. Two months after the switch on I real­ized that I don’t have ver­tigo. It was gone. The visit to the implan­ta­tion cen­tre was due … Con­tinue read­ing

Posted in English | Leave a comment

11 tygodni

A z aktu­al­nym pro­gramem to było tak. Po niecałych dwóch miesią­cach noszenia pro­ce­sora nagle uświadomiłam sobie, że nie mam zawrotów głowy. Poszły sobie. Już o tym zresztą pisałam. Zbliżała się wiz­yta w Kaje­tanach, więc poprosiłam o kole­jne pro­gramowanie i pod­kręce­nie … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 2 Comments

Life is going on

Due to some prob­lems in the fam­ily I am not much in the mood for blog­ging lately. For the same rea­sons, I am a bit behind with the train­ing exer­cises. What is new? I have a new pro­gramme. As far … Con­tinue read­ing

Posted in English | Leave a comment

Życie swoim torem

Ostat­nio z powodu różnych kłopotów nie bardzo mam melodię na pisanie bloga, na szczęś­cie Bartek nadra­bia. Ze ćwiczeni­ami z tych samych powodów też jestem trochę do tyłu. Krótko, co u mnie nowego sły­chać: Od tygod­nia mam nowy pro­gram. Z tego co … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 1 Comment

Two months after the switch-on

I am able to fol­low the text lis­ten­ing and read­ing it simul­ta­ne­ously, even when my hear­ing aid is off. I have one book in audio and in print, and it is a good exer­cise. The book is read by the … Con­tinue read­ing

Posted in English | Leave a comment

Dwa miesiące po podłączeniu

Jestem w stanie “śledzić” tekst czy­ta­jąc i słucha­jąc go równocześnie, nawet z wyłąc­zonym aparatem. Chodzi o to, że słucha­jąc tek­stu i mając go przed oczami jestem w stanie powiedzieć, w którym miejscu jestem, rozróż­niam słowa. Mam jedną książkę w wer­sji … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 2 Comments

Speech and batteries

A friend of mine told me yes­ter­day that my speech is clearer now. I pro­nounce some con­so­nants more dis­tinctly. She was the third per­son to tell me this (with­out being asked). Inter­est­ing. I haven’t tried to speak more clearly than usual. … Con­tinue read­ing

Posted in English | Leave a comment

Wymowa

Już trze­cia osoba mi powiedzi­ała, nie pytana, że mówię inaczej niż przedtem, wyraźniej, staran­niej wymaw­iam niek­tóre spółgłoski, te sze­leszczące. Ciekawe. Nie robię tego świadomie. Baterie: postanow­iłam w końcu przetestować te spec­jalne baterie do implan­tów Ray­ovac, one są trochę droższe. Właśnie … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 13 Comments

7 weeks after the switch-on

I observe some inter­est­ing effects of the speech/hearing ther­apy. First, I can dis­crim­i­nate vow­els. I still con­fuse some of them, but there is def­i­nitely some progress. How­ever, I’ve noticed a strange prob­lem with some­thing I could do before the CI, … Con­tinue read­ing

Posted in English | Leave a comment