Pierwszy termin cd.

I już wszys­tko wiem. Ter­min kon­sul­tacji i oper­acji wyz­nac­zono mi na 8 i 9 listopada, za trzy tygod­nie. Tylko że żad­nej oper­acji mi w tym ter­minie nie zro­bią, bo nie mam szczepień na WZW typu B. A oper­ację można robić ogól­nie biorąc po 6 tygod­ni­ach od szczepi­enia. Więc… wygląda na to, że nie wcześniej niż w grud­niu, o ile będą mieli wtedy dla mnie ter­min. Owszem, boję się, ale wolałabym to mieć szy­b­ciej za sobą. Zanim się rozmyślę… nie, nie rozmyślę się prze­cież, ale zanim zapomnę, po co mi to wszys­tko. No i o ten miesiąc, czy więcej, wcześniej miałabym efekty.

Nie mam jeszcze odruchu sprawdza­nia wszys­tkiego w Internecie, głównie dlat­ego, że w sprawach tego typu rzadko okazy­wał się jak dotąd wiary­god­nym czy przy­dat­nym źródłem infor­ma­cji. Ugryzło mnie to już przy okazji ogłasza­nia wyników konkursu o granty rok temu (infor­ma­cja w sieci pojaw­iła się aku­rat tuż przed kole­jnym ter­minem składa­nia wniosków, infor­ma­cja pocztą przyszła o dwa tygod­nie za późno). No i dopiero wczo­raj zajrza­łam na stronę www.ichs.pl, a tam w FAQ ujrza­łam:

Do zabiegu w Między­nar­o­dowym Cen­trum Słuchu i Mowy wyma­gane są:

1. Szczepi­e­nie prze­ciw WZW typ B.
2. Bada­nia do oper­acji:
* RTG klatki pier­siowej (>16 r.ż.) ważne 1 rok.
* EKG spoczynkowe (>16 r.ż.) ważne 1 rok.
* Grupa krwi z czyn­nikiem Rh wynik lab­o­ra­to­ryjny, ewen­tu­al­nie stem­pel w dowodzie oso­bistym lub w legi­t­y­macji krwio­dawcy.
* Bada­nia ogólne krwi i moczu: wykonuje się max. 2 tyg. przed ostate­cznym ter­minem zabiegu
o OB
o mor­folo­gia
o płytki
o białko
o APTT
o czas krwaw­ienia i czas krzep­nię­cia
o glukoza w osoczu
o jono­gram (sód, potas)
o kreatyn­ina w osoczu
o mocznik w osoczu
o mocz badanie ogólne
3. Zaświad­cze­nie od lekarza internisty (pedi­atry) o stanie zdrowia pod kątem oper­acji i znieczu­le­nia.
4. Jeżeli pac­jent, zak­wal­i­fikowany do zabiegu, ma wywiad kar­di­o­log­iczny, neu­ro­log­iczny, meta­bol­iczny konieczna jest ocena lekarza spec­jal­isty w danej dziedzinie.
5. Aktu­alne poświad­cze­nie ubez­pieczenia pac­jenta (książeczka rodzinna lub inne).

NIC z tego, może z wyjątkiem ubez­pieczenia, mi w IFPS nie powiedzieli! Pac­jen­cie, myśl i dowiaduj się sam?

This entry was posted in po polsku. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>