Category Archives: bartosz

Obiecane — zamieszczone

Moje tek­sty o implan­tach, które pisałem, są teraz pub­licznie dostępne. Może­cie je znaleźć po prawej stronie bloga. Pier­wszy tekst jest o wąt­pli­woś­ci­ach i powodach, dla których się zde­cy­dowałem na implant. Drugi opisuje moje wraże­nia po pół roku uży­wa­nia pro­ce­sora mowy. … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 2 Comments

Słyszenie a rozumienie

Wydaje mi się, że jed­nym z najwięk­szych oczeki­wań co do implantu jest to, by rozu­mieć bez konieczności czy­ta­nia z ust. Wspo­ma­ganie się wzrok­iem ma jed­nak spore ograniczenia. Twarz rozmówcy musi być w miarę widoczna, mimika czytelna, gestyku­lacja nie utrud­ni­a­jąca komu­nikacji, … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 4 Comments

Wstęp

W pier­wszym akapicie chci­ałem podz­iękować cybor­gowi za propozy­cję pisa­nia na bloga :) Jej blog to bardzo fajna inic­jatywa — gdy ja decy­dowałem się na zabieg wszczepu, szukałem wszel­kich infor­ma­cji w internecie, przede wszys­tkim na blo­gach. Bardzo chci­ałem znać wraże­nia użytkown­ików … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | Leave a comment