Category Archives: po polsku

Polish version

Wstęp

W pier­wszym akapicie chci­ałem podz­iękować cybor­gowi za propozy­cję pisa­nia na bloga :) Jej blog to bardzo fajna inic­jatywa — gdy ja decy­dowałem się na zabieg wszczepu, szukałem wszel­kich infor­ma­cji w internecie, przede wszys­tkim na blo­gach. Bardzo chci­ałem znać wraże­nia użytkown­ików … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | Leave a comment

Nowy autor

Nowy autor na blogu. Bar­tosz, którego zna­cie już z komen­tarzy, zde­cy­dował się na dopisy­wanie tutaj włas­nych notek. Swoją his­torię (przed implantem i po implan­cie) opisał już w paru artykułach, które też zostaną tutaj opub­likowane. No to witamy i czekamy :-) … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

Ptaki.

Wyr­wałam się z miasta na kilka dni i nawet nie chci­ało mi się aż do dzisiaj włączać kom­put­era. Tutaj można się dopiero skupić na dźwiękach, jak nie ma ludzi ani samo­chodów. Słyszę ptaki. Ale one pitolą! Nie sądz­iłam, że to … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 8 Comments

Wlazł kotek na płotek

Na mac­booku znalazłam zabawkę: pianino! Coś dla mnie. Siedzę bez aparatu, bo mnie ucho rozbo­lało od wkładki, i bawię się jak dziecko, co się dor­wało do pianina w salonie. Bardzo ciekawe. Chwil­ami mam wraże­nie, że przestaw­iła mi się skala: wysokie … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 6 Comments

I tak dalej.

Zmieniłam wczo­raj wiec­zorem pro­gram na trzeci, czyli głośniejszy. W pracy przez uchy­lone okno słyszę od czasu do czasu coś, co przy­pom­ina karetkę pogo­towia. Ale moje okno nie wychodzi na ulicę. Czyżby dochodz­iło to do mnie z następ­nej ulicy, dobre kilka­set … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 2 Comments

Szacun.

Raper z blizną za uchem — wywiad z Pjusem — Hip-Hop.pl Facet ma implant pniowy. Kiedy ja mówię, że mam wty­czkę do mózgu, to jest do pewnego stop­nia przenoś­nia. A on może tak powiedzieć dosłownie. PS. Więcej tutaj.

Posted in po polsku, Prasa i sieć | 1 Comment

Głowa znaleziona po bliskim spotkaniu trzeciego stopnia z wielkim pudłem

Uporząd­kowanie wrażeń i w ogóle znalezie­nie głowy po wiz­y­cie w Kaje­tanach i nowym pro­gramowa­niu zajęło mi kilka dni. Najpierw wywiad, opisu­jemy wraże­nia z pier­wszego miesiąca i wypeł­ni­amy liczne anki­ety. Potem logopeda, badanie pole­ga­jące na subiek­ty­wnej oce­nie głośności dźwięków, pro­gramowanie pro­ce­sora i … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 5 Comments

Komentarz do komentarza

W komen­tarzach relacja Krzysztofa. Dzięki! Grat­u­lacje, jak po miesiącu masz 50% rozpoz­nawa­nia wyrazów, to strach pomyśleć, co może być za rok :-) Pisz tu cza­sem. U mnie to jest trochę inaczej. Pier­wszy tydzień z pro­ce­sorem czułam się trochę jak po … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 10 Comments

4 tygodnie po podłączeniu

Już prawie cztery tygod­nie noszę pro­ce­sor. Zaczęłam słyszeć niek­tóre dźwięki z otoczenia. Niekoniecznie te najgłośniejsze. Na przykład dość głośne wydają mi się wszelkie sze­lesty. Za to nadal nie słyszę więk­szości dźwięków mowy. Mam jed­nak świado­mość, że ktoś mówi. Ostat­nio w pracy … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

Świąteczne porządki

Słyszę odkurzacz (ta notka praw­dopodob­nie oznacza, że odkurzam zde­cy­dowanie zbyt rzadko). Ten dźwięk jest w implan­cie dużo cich­szy niż w apara­cie. Nie ze wszys­tkimi dźwiękami tak jest, bo sze­lesty słyszę zde­cy­dowanie lep­iej przez implant. Nowe baterie.

Posted in po polsku | 2 Comments

Kroki

Wczo­raj pisałam, że słyszę stuk swoich obcasów. Dzisiaj słyszę, jak idę po linoleum w mięk­kich butach. Jako dźwięk to jest nieco dziwne.

Posted in po polsku | Leave a comment

Różności

Dar­cie rzepu, tzn. otwieranie czegoś zap­inanego na rzep. Trochę różnej muzyki. Hamowanie (takie z wyciem) i otwieranie/zamykanie drzwi w starym Ikarusie. Stuk włas­nych obcasów — tu nie jestem pewna, czy słyszę, czy czuję. Może to tak właśnie ma wyglą­dać? Bo … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

Bolero (PL)

Bolero to ulu­biony utwór muzy­czny Lucyny i Michaela Chorosta. Wer­sję, którą mam, przesłuchałam najpierw z włąc­zonym aparatem i okazało się, że zaczy­nam coś słyszeć dopiero w okoli­cach piątej min­uty. Myślałam, że później pojaw­iają się jakieś niższe częs­totli­wości, ale wyjaśniono mi, … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

Pojęcia

Kiedy piszę o tym, że zaczy­nam coś słyszeć, mam na myśli to, że odbieram te rzeczy jako dźwięki, a nie tylko “czuję” w postaci przy­pom­i­na­jącej zawroty głowy. Jest bardzo dużo dźwięków, które odczuwam w taki sposób. Aha, i to też … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 1 Comment

Po czym poznaję, że skończyły mi się baterie?

Nagle zakrę­ciło mi się w głowie. Co jest? Aa, już wiem: musi­ały pójść baterie. Dobrze się składa, że wczo­raj ode­brałam paczkę z zapasem. To był dopiero drugi kom­plet baterii, teraz zaczy­nam testowanie Ray­ovac Acoustic Spe­cial (wer­sja “zwykła”, nie te do … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 1 Comment

Tydzień po.

Woda z kranu. Kawałki głosu mojego szefa (głośniejsze albo może niższe, nie jestem pewna) Stukot klaw­iatury, czy już o tym pisałam? Ołówek upada­jący z niewielkiej wysokości na biurko (tutaj dołączają się też zawroty głowy po odsłucha­niu tego kilka razy) Ludzie do … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

Ping ping

Łyżeczka w herba­cie. Ciekawe, kiedy ktoś się wkurzy i zwróci mi uwagę :->

Posted in po polsku | Leave a comment

Dzień siódmy. Cienie dźwięków

Dzisiaj trochę słysza­łam przez implant muzykę w Wayne’s Cof­fee. Kiedy ktoś mówi, a ja wyłączę aparat na prawym uchu, słyszę ciche wspom­nie­nie głosu. Podob­nie jest ze stukiem klaw­iatury. Już nie wszys­tko jest tylko zawro­tami głowy, aczkol­wiek nadal je mam. Zro­biłam … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

Dzień szósty

Dźwięki powoli się pojaw­iają. Na przykład klikanie takiej dużej spinki do włosów. Dzisiaj zgod­nie z planem przełączyłam na trzeci pro­gram i mam ochotę wró­cić do drugiego. Szumi mi w głowie i utrzy­muje się to przez dobrych parę minut po wyłącze­niu … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

Podłączenie

Poniedzi­ałek, 19 marca. Przy­jeżdżam na 9 rano, ale okazuje się, że pro­gramowanie pro­ce­sora — czyli właś­ciwe podłącze­nie — będę miała dopiero o 14. Przedtem bada­nia i kon­sul­tacje. Jest nas cała grupa użytkown­ików implan­tów Nucleus Free­dom: czworo czy pię­cioro malut­kich dzieci i … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 2 Comments

Pulsar

K. miał wczo­raj podłącze­nie. Zapy­tałam go kilka godzin później o wraże­nia i dostałam SMSa, którego za jego zgodą tu przy­taczam: Pod­laczyli mi pro­ce­sor, ale nic spec­jal­nie poza dzwiekami typowymi dla tech­nicznych zak­lo­cen nie sly­chac. Podobno to sie ma zmienic z … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

Jeszcze 10 dni

10 dni do planowanego ter­minu podłączenia. Nuda, panie. Żyły w ręce powoli przes­tają boleć (same z siebie, aczkol­wiek mysz przełożyłam na lewą i jeszcze jakiś czas tak zostanie). Włosy odras­tają, strup na głowie znika, oku­lary już od tygod­nia noszę za … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

Paragraf 22

Dwa tygod­nie po oper­acji, a mnie jeszcze żyły w ręce bolą po wen­flonie. Nie bardzo, ale trochę. W sumie to nie wiem, czy się tym martwić, czy tak ma prawo być i mam poczekać, aż prze­jdzie. Napisałam mail do ICHSCon­tinue read­ing

Posted in po polsku | 1 Comment

Szwy

Na razie to mi dopiero szwy zdjęli, zgod­nie z planem 10 dni po oper­acji, w czwartek. Zde­j­mowanie szwów boli trochę, ale przynosi ulgę, już zaczy­nały mi przeszkadzać. No i UMYŁAM WŁOSY po raz pier­wszy od oper­acji. Czuję się jak człowiek. … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

Dzień zero i szpital

Przy­jeżdżamy z Mamą wcześniej, ok. 7.30. W recepcji dostaję kartę do drzwi oraz iden­ty­fika­tor na rękę, taki sam, jaki dają noworod­kom. Razem ze mną w pokoju jest W., lat 34, słyszy na jedno ucho trochę, drugie jej będą też dzisiaj … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

Drugi termin

Czym prędzej się zaszczepiłam i byłam gotowa do oper­acji w grud­niu. Potem było kilka maili wymienionych z Zespołem Obsługi Pac­jenta, za każdym razem uprze­jmie pisali: Kiedy tylko będziemy znali ter­min, skon­tak­tu­jemy się z Panią. W końcu 30 sty­cz­nia, we wtorek, … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

Pierwszy termin cd.

I już wszys­tko wiem. Ter­min kon­sul­tacji i oper­acji wyz­nac­zono mi na 8 i 9 listopada, za trzy tygod­nie. Tylko że żad­nej oper­acji mi w tym ter­minie nie zro­bią, bo nie mam szczepień na WZW typu B. A oper­ację można robić … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

Pierwszy termin

Czekam na infor­ma­cję od Insty­tutu Fizjologii i Patologii Słuchu, kiedy będę miała oper­ację wszczepi­enia implantu. Zak­wal­i­fikowano mnie w kwiet­niu 2006 r., na pytanie o ter­min pani dr M. odpowiedzi­ała tylko “na pewno w tym roku”. No dobrze. Cały wrze­sień mnie … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 3 Comments