Category Archives: po polsku

Polish version

Co będzie dalej?

Mam­abeatki zadała intere­su­jące pytanie. Mianowicie o to, jaka jest przyszłość pro­ce­sorów mowy, implan­tów i całej tej tech­nologii. Wcześniej też się trochę tym intere­sowałem — chci­ałem wiedzieć, jakie mam przed sobą per­spek­tywy i możli­wości. Wszys­tkie infor­ma­cje, które mam, uzyskałem od przed­staw­iciela … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | Leave a comment

Po Kajetanach

Na spotka­niu było bardzo sym­pa­ty­cznie. Spotkałem dużo dawno niewidzianych osób, kilka, z którymi się dość często widuję i poz­nałem nowe. To była fan­tasty­czna okazja do powymieni­a­nia poglądów, doświad­czeń i oczeki­wań związanych z implan­tami śli­makowymi. Można było zobaczyć konkretne oferty od … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 2 Comments

Napisy i seriale

Po pewnej wprawie, w moim przy­padku ponoad rocznej, można dostrzec nieco więcej, niż jest napisane w napisach od filmów. Chodzi o imiona, drobne zwroty, podz­iękowa­nia i tym podobne rzeczy. Zmieni­ają one nieco znacze­nie filmu. Gdyby nie implant, nigdy bym ich … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 2 Comments

Nic ciekawego

U mnie w sumie nic nowego. Czekam na sier­pień i na zmi­anę ustaw­ień pro­gramu. Wtedy tak naprawdę dopiero będę miał o czym pisać. Przez ostatni tydzień chodz­iłem z niewypróbowanym jeszcze pro­gramem drugim — po Anglii. Gen­er­al­nie było na tyle dobrze, … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | Leave a comment

Luźne myśli (niedługo 4 miesiące)

Znów usłysza­łam kilka razy, że teraz łatwiej mnie zrozu­mieć. W. powiedział, że mam lep­szą intonację i bardziej nat­u­ralny głos. A jak pani Sz., logope­dka, do której teraz chodzę raz w tygod­niu na tren­ing słu­chowy, mówi, że popraw­iła mi się artyku­lacja, … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 2 Comments

Spotkanie w Kajetanach

14 lipca, w sobotę, w Kaje­tanach będzie spotkanie użytkown­ików implan­tów z okazji 15-lecia implan­tów śli­makowych w Polsce. Jeśli ktoś z Czytel­ników tego bloga tam się wybiera i ma ochotę oso­biś­cie poz­nać Bar­tosza albo mnie, to niech da znać (na przykład … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 3 Comments

taczka, paczka, kaczka

Cały czas uży­wam pro­gramu z ADRO (pisałam o tym tu) i jakoś nie mam ochoty zmieniać z powrotem, chyba że na chwilę. Nie potrafię powiedzieć, czy ten pro­gram poprawia mi rozu­mie­nie mowy, mam za mało mate­ri­ału do porów­nań (raczej nie … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 1 Comment

Nagła myśl

Tak mi nagle przyszło do głowy, zupełnie niespodziewanie… Teraz mam jakoś tam ustaw­iony pro­gram, a jeszcze dwa miesiące temu w starym pro­ce­sorze po roku ustaw­ień i przyzwycza­ja­nia się wszys­tko miałem dopra­cow­ane niemal do per­fekcji. Nic, tylko się uczyć słuchać. Podobał … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 4 Comments

Za cicho, za głośno — tak źle, tak niedobrze

Przy okazji popraw­ia­nia ustaw­ienia dano mi trzy różne pro­gramy. Jeden zostaw­iono — był to mój pier­wszy pro­gram w OPUSie, na który narzekałem, że jest zbyt cichy. Pozostałe trzy to chyba ten sam pro­gram z paroma różni­cami, głównie innymi min­i­mal­nymi progami … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 3 Comments

ADRO, pierwsze podejście

Byłam w Kaje­tanach na kon­sul­tacji i ćwiczeni­ach z logope­dami. Trochę zgaduję zda­nia, jeśli znam kon­tekst (np. zda­nia doty­czące oglą­da­nia telewizji). Spółgłoski marnie, samogłoski troszeczkę lep­iej. Kobiece głosy są wyraźniejsze — dopiero teraz sobie to uświadomiłam, po tym, jak pani L. … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 1 Comment

Różnice

Na razie nie będę porówny­wać słyszenia w OPUS2 i TEMPO+, gdyż aktu­al­nie pro­gram mam zupełnie inny, niż w tam­tym pro­ce­sorze. Inaczej słyszę, a nie wiem, czy te różnice wynikają z innego dzi­ała­nia nowego pro­ce­sora, czy po prostu innego pro­gramu. Ale … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 2 Comments

To głośniej czy ciszej?

W Kaje­tanach poprosiłem o podgłośnie­nie śred­nich częs­totli­wości. Pod­nie­siono mi je, co spraw­iło, że ogól­nie całość stała się dużo głośniejsza. Nie wiem, ale mam wraże­nie teraz, że będzie podob­nie, jak w tej sytu­acji sprzed kilku miesięcy, gdy za głośno mi ustaw­iono … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 3 Comments

Trzy miesiące po podłączeniu

Kiedy chcę się dowiedzieć, jak brzmi jakieś słowo, nie mogę go widzieć. To znaczy: nie mogę patrzeć na usta osoby, która mówi. Mózg mi się wtedy przełącza na anal­izę wzrokową i koniec. Mam zestaw zdań do odsłuchi­wa­nia. Wczo­raj dla uroz­maice­nia … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 7 Comments

Noszenie i programowanie

Wiec­zo­rami jest na tyle cicho, że po prostu zde­j­muję aparat słu­chowy. Do niczego się nie przy­daje, tylko zatyka ucho. Nie, żeby mi to przeszkadzało, w końcu przez 20 lat sie do tego już przyzwycza­iłem. Ale mimo wszys­tko nosze­nie pro­ce­sora jest … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | Leave a comment

Słuchanie

Mam takie słuchawki spec­jal­nie do aparatów słu­chowych: zami­ast głośniczków mają cewki induk­cyjne. Wystar­czy przełączyć aparat na T. Rzecz jasna, nadają się też do uży­wa­nia z implantem, o ile tylko pro­ce­sor ma wbu­dowaną cewkę. Mój ma. Uży­wam ich teraz do przesłuchi­wa­nia … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

Fanty

Trochę mi się dźwięki rozsy­pały z powodu zmi­any ustaw­ień. Niek­tóre wciąż rozpoz­naję, z innymi mam prob­lem i trudno jest mi się do nich przyzwyczaić. Tak jakby wró­ciłem do początku. Muszę ponownie prze­r­o­bić swoją por­cję inten­sy­wnych ćwiczeń słu­chowych. Na samym początku … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 2 Comments

11 tygodni

A z aktu­al­nym pro­gramem to było tak. Po niecałych dwóch miesią­cach noszenia pro­ce­sora nagle uświadomiłam sobie, że nie mam zawrotów głowy. Poszły sobie. Już o tym zresztą pisałam. Zbliżała się wiz­yta w Kaje­tanach, więc poprosiłam o kole­jne pro­gramowanie i pod­kręce­nie … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 2 Comments

Porównanie?

W sumie trudno mi porówny­wać słysze­nie w TEMPO+ i OPUS2 z tego względu, że pro­gram w tym drugim jest jeszcze daleki od doskon­ałości. Został przepisany z pier­wszego pro­ce­sora “na oko”, a i tak musi­ałem się poskarżyć na to, że wysokie … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 8 Comments

A jednak…

Wygląda na to, że pomimo złego pro­gramu, nowy pro­ce­sor odwala świetną robotę. Właśnie przeprowadz­iłem 15-minutową roz­mowę przez tele­fon z tatą — i ani razu nie prosiłem o powtórze­nie! Nor­malna, swo­bodna, spon­tan­iczna kon­wer­sacja przepla­tana niespodziewanymi dygres­jami. Coś niesamowitego! Jeśli tak dalej … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 9 Comments

Lepiej czy nie lepiej?

Właśnie wró­ciłem z Kaje­tan z nowym pro­ce­sorem mowy. Słyszę inaczej, ale nie wiem, czy lep­iej, czy gorzej. Po prostu inaczej. I nie wiem, czy jest to spowodowane innym pro­gramem, czy innym dzi­ałaniem pro­ce­sora. W cza­sie ustaw­ia­nia trzeba było pro­gram popraw­iać, … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 2 Comments

Życie swoim torem

Ostat­nio z powodu różnych kłopotów nie bardzo mam melodię na pisanie bloga, na szczęś­cie Bartek nadra­bia. Ze ćwiczeni­ami z tych samych powodów też jestem trochę do tyłu. Krótko, co u mnie nowego sły­chać: Od tygod­nia mam nowy pro­gram. Z tego co … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 1 Comment

I’m an addict

Jutro dostaję OPUSa. Jestem umówiony na godz­inę 12 na pro­gramowanie pro­ce­sora. Powiedziano mi, że dzi­ała on na innych zasadach niż TEMPO+, więc dostanę zupełnie nowy pro­gram. Ponoć da się go przepisać ze starego pro­ce­sora, ale najpraw­dopodob­niej i tak będzie trzeba … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 15 Comments

Momenty

Implant mi oso­biś­cie trzykrot­nie dał ogromną satys­fakcję i zad­owole­nie z tego, że w ogóle jest. Być może jeszcze mi taką sprawi, ale na razie zach­wycam się tzw. trzecim momentem, który za chwilę opiszę. Jakie były pier­wsze dwa? Pier­wszy moment trwał kilka … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 1 Comment

Dwa miesiące po podłączeniu

Jestem w stanie “śledzić” tekst czy­ta­jąc i słucha­jąc go równocześnie, nawet z wyłąc­zonym aparatem. Chodzi o to, że słucha­jąc tek­stu i mając go przed oczami jestem w stanie powiedzieć, w którym miejscu jestem, rozróż­niam słowa. Mam jedną książkę w wer­sji … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 2 Comments

Cisza?

Cza­sem trudno mi uwierzyć, nawet po roku, że słyszę bardzo ciche dźwięki, pomimo, że badanie wol­nego pola (coś jak audio­gram w aparatach/implancie) pokazuje, iż słyszę na całym paśmie na poziomie 20 dB, czyli o jakieś 10 dB gorzej, niż nor­malny, … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 8 Comments

Wymowa

Już trze­cia osoba mi powiedzi­ała, nie pytana, że mówię inaczej niż przedtem, wyraźniej, staran­niej wymaw­iam niek­tóre spółgłoski, te sze­leszczące. Ciekawe. Nie robię tego świadomie. Baterie: postanow­iłam w końcu przetestować te spec­jalne baterie do implan­tów Ray­ovac, one są trochę droższe. Właśnie … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 13 Comments

Technicznie i o ustawianiu

Mirek poprosił w komen­tarzach o sprawdze­nie słuchu przy pomocy jed­nego z pro­gramików tam wymienionych. Jeden jest tu, a drugi tu. Wyniki są w sumie ciekawe, więc, zami­ast odpisać w komen­tarzu, postanow­iłem napisać nową notkę dla tych, co są ciekawi i … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 4 Comments

Obiecane — zamieszczone

Moje tek­sty o implan­tach, które pisałem, są teraz pub­licznie dostępne. Może­cie je znaleźć po prawej stronie bloga. Pier­wszy tekst jest o wąt­pli­woś­ci­ach i powodach, dla których się zde­cy­dowałem na implant. Drugi opisuje moje wraże­nia po pół roku uży­wa­nia pro­ce­sora mowy. … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 2 Comments

Słyszenie a rozumienie

Wydaje mi się, że jed­nym z najwięk­szych oczeki­wań co do implantu jest to, by rozu­mieć bez konieczności czy­ta­nia z ust. Wspo­ma­ganie się wzrok­iem ma jed­nak spore ograniczenia. Twarz rozmówcy musi być w miarę widoczna, mimika czytelna, gestyku­lacja nie utrud­ni­a­jąca komu­nikacji, … Con­tinue read­ing

Posted in bartosz, po polsku | 4 Comments

7 tygodni po podłączeniu

Po tygod­niu prz­erwy ćwiczenia, pier­wszy raz na tym pro­gramie. Widać już ciekawe rzeczy. Po pier­wsze, zaczy­nam rozróż­niać samogłoski na słuch. Trochę mi się myli u z y i cza­sami a z o, ale gen­er­al­nie jest wyraźny postęp w porów­na­niu z … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 5 Comments