Author Archives: cyborg

Dzień szósty

Dźwięki powoli się pojaw­iają. Na przykład klikanie takiej dużej spinki do włosów. Dzisiaj zgod­nie z planem przełączyłam na trzeci pro­gram i mam ochotę wró­cić do drugiego. Szumi mi w głowie i utrzy­muje się to przez dobrych parę minut po wyłącze­niu … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

Switch on

Mon­day, March 19th I come to the cen­tre in the morn­ing, but it turns out that the speech proces­sor pro­gram­ming — the first time my implant is going to be switched on — is at 2 pm. There is a group … Con­tinue read­ing

Posted in English | Leave a comment

Podłączenie

Poniedzi­ałek, 19 marca. Przy­jeżdżam na 9 rano, ale okazuje się, że pro­gramowanie pro­ce­sora — czyli właś­ciwe podłącze­nie — będę miała dopiero o 14. Przedtem bada­nia i kon­sul­tacje. Jest nas cała grupa użytkown­ików implan­tów Nucleus Free­dom: czworo czy pię­cioro malut­kich dzieci i … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 2 Comments

Pulsar (English)

K. had the switch-on day yes­ter­day. I have asked him about his first expe­ri­ences some 4 hours later and he texted me: The proces­sor was switched on, but I don’t hear much besides the sounds typ­i­cal for the inter­fer­ence noises. … Con­tinue read­ing

Posted in English | Leave a comment

Pulsar

K. miał wczo­raj podłącze­nie. Zapy­tałam go kilka godzin później o wraże­nia i dostałam SMSa, którego za jego zgodą tu przy­taczam: Pod­laczyli mi pro­ce­sor, ale nic spec­jal­nie poza dzwiekami typowymi dla tech­nicznych zak­lo­cen nie sly­chac. Podobno to sie ma zmienic z … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

10 days to go

10 days to the switch-on date. Yawn. Noth­ing hap­pens. The veins in my right hand grad­u­ally cease to hurt, with­out any med­ical inter­ven­tion. I only switched the mouse to my left hand and it would stay this way for some … Con­tinue read­ing

Posted in English | Leave a comment

Jeszcze 10 dni

10 dni do planowanego ter­minu podłączenia. Nuda, panie. Żyły w ręce powoli przes­tają boleć (same z siebie, aczkol­wiek mysz przełożyłam na lewą i jeszcze jakiś czas tak zostanie). Włosy odras­tają, strup na głowie znika, oku­lary już od tygod­nia noszę za … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

Catch 22

It has been two weeks since the surgery and I am still hav­ing some prob­lems with the veins in my hand after an IV drip. I am not sure if I should worry about it, or if it is just … Con­tinue read­ing

Posted in English | Leave a comment

Paragraf 22

Dwa tygod­nie po oper­acji, a mnie jeszcze żyły w ręce bolą po wen­flonie. Nie bardzo, ale trochę. W sumie to nie wiem, czy się tym martwić, czy tak ma prawo być i mam poczekać, aż prze­jdzie. Napisałam mail do ICHSCon­tinue read­ing

Posted in po polsku | 1 Comment

Stitches

I had my stitches removed on Thurs­day, 10 days after the surgery. It hurts a bit, but is also a relief. I have WASHED MY HAIR for the first time and I feel civilised. The switch on day is set … Con­tinue read­ing

Posted in English | Leave a comment

Szwy

Na razie to mi dopiero szwy zdjęli, zgod­nie z planem 10 dni po oper­acji, w czwartek. Zde­j­mowanie szwów boli trochę, ale przynosi ulgę, już zaczy­nały mi przeszkadzać. No i UMYŁAM WŁOSY po raz pier­wszy od oper­acji. Czuję się jak człowiek. … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

Day 0 and later

Zoe asked me to write in Eng­lish too. This was unavoid­able I think :-). I am going to post in two lan­guages, though the Eng­lish ver­sions may appear a bit later and may be shorter. Feel free to point out … Con­tinue read­ing

Posted in English | 2 Comments

Dzień zero i szpital

Przy­jeżdżamy z Mamą wcześniej, ok. 7.30. W recepcji dostaję kartę do drzwi oraz iden­ty­fika­tor na rękę, taki sam, jaki dają noworod­kom. Razem ze mną w pokoju jest W., lat 34, słyszy na jedno ucho trochę, drugie jej będą też dzisiaj … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

Drugi termin

Czym prędzej się zaszczepiłam i byłam gotowa do oper­acji w grud­niu. Potem było kilka maili wymienionych z Zespołem Obsługi Pac­jenta, za każdym razem uprze­jmie pisali: Kiedy tylko będziemy znali ter­min, skon­tak­tu­jemy się z Panią. W końcu 30 sty­cz­nia, we wtorek, … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

Pierwszy termin cd.

I już wszys­tko wiem. Ter­min kon­sul­tacji i oper­acji wyz­nac­zono mi na 8 i 9 listopada, za trzy tygod­nie. Tylko że żad­nej oper­acji mi w tym ter­minie nie zro­bią, bo nie mam szczepień na WZW typu B. A oper­ację można robić … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

Pierwszy termin

Czekam na infor­ma­cję od Insty­tutu Fizjologii i Patologii Słuchu, kiedy będę miała oper­ację wszczepi­enia implantu. Zak­wal­i­fikowano mnie w kwiet­niu 2006 r., na pytanie o ter­min pani dr M. odpowiedzi­ała tylko “na pewno w tym roku”. No dobrze. Cały wrze­sień mnie … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 3 Comments