Author Archives: cyborg

7 tygodni po podłączeniu

Po tygod­niu prz­erwy ćwiczenia, pier­wszy raz na tym pro­gramie. Widać już ciekawe rzeczy. Po pier­wsze, zaczy­nam rozróż­niać samogłoski na słuch. Trochę mi się myli u z y i cza­sami a z o, ale gen­er­al­nie jest wyraźny postęp w porów­na­niu z … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 5 Comments

Nowy autor

Nowy autor na blogu. Bar­tosz, którego zna­cie już z komen­tarzy, zde­cy­dował się na dopisy­wanie tutaj włas­nych notek. Swoją his­torię (przed implantem i po implan­cie) opisał już w paru artykułach, które też zostaną tutaj opub­likowane. No to witamy i czekamy :-) … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

Birds.

I have escaped from the big city for a few days. Here I can con­cen­trate on sounds — no cars, no peo­ple every­where. I hear birds. They are so loud! I had imag­ined this sound quite dif­fer­ently. I wouldn’t know … Con­tinue read­ing

Posted in English | Leave a comment

Ptaki.

Wyr­wałam się z miasta na kilka dni i nawet nie chci­ało mi się aż do dzisiaj włączać kom­put­era. Tutaj można się dopiero skupić na dźwiękach, jak nie ma ludzi ani samo­chodów. Słyszę ptaki. Ale one pitolą! Nie sądz­iłam, że to … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 8 Comments

My new toy

I have found a toy on a Mac­book: vir­tual piano! It is some­thing just for me. I am sit­ting with­out my hearig aid on (because of the ear­lobe irri­ta­tion) and play­ing like a child who sneaked to the room where … Con­tinue read­ing

Posted in English | Leave a comment

Wlazł kotek na płotek

Na mac­booku znalazłam zabawkę: pianino! Coś dla mnie. Siedzę bez aparatu, bo mnie ucho rozbo­lało od wkładki, i bawię się jak dziecko, co się dor­wało do pianina w salonie. Bardzo ciekawe. Chwil­ami mam wraże­nie, że przestaw­iła mi się skala: wysokie … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 6 Comments

And so on.

Yes­ter­day I have changed the pro­gramme to P3, which is louder. At my work­place the win­dow is open and I hear some­times a sound sim­i­lar to the ambu­lance sirens. But my win­dow isn’t fac­ing the street. Is it pos­si­ble that … Con­tinue read­ing

Posted in English | Leave a comment

I tak dalej.

Zmieniłam wczo­raj wiec­zorem pro­gram na trzeci, czyli głośniejszy. W pracy przez uchy­lone okno słyszę od czasu do czasu coś, co przy­pom­ina karetkę pogo­towia. Ale moje okno nie wychodzi na ulicę. Czyżby dochodz­iło to do mnie z następ­nej ulicy, dobre kilka­set … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 2 Comments

One month after the switch-on — reprogramming.

The visit to the cen­tre after one month — tests and repro­gram­ming of the proces­sor. We are asked about our impres­sions from this first month and we fill in numer­ous ques­tion­naires. Then there is a meet­ing with a speech ther­a­pist, … Con­tinue read­ing

Posted in English | Leave a comment

Szacun.

Raper z blizną za uchem — wywiad z Pjusem — Hip-Hop.pl Facet ma implant pniowy. Kiedy ja mówię, że mam wty­czkę do mózgu, to jest do pewnego stop­nia przenoś­nia. A on może tak powiedzieć dosłownie. PS. Więcej tutaj.

Posted in po polsku, Prasa i sieć | 1 Comment

Głowa znaleziona po bliskim spotkaniu trzeciego stopnia z wielkim pudłem

Uporząd­kowanie wrażeń i w ogóle znalezie­nie głowy po wiz­y­cie w Kaje­tanach i nowym pro­gramowa­niu zajęło mi kilka dni. Najpierw wywiad, opisu­jemy wraże­nia z pier­wszego miesiąca i wypeł­ni­amy liczne anki­ety. Potem logopeda, badanie pole­ga­jące na subiek­ty­wnej oce­nie głośności dźwięków, pro­gramowanie pro­ce­sora i … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 5 Comments

Komentarz do komentarza

W komen­tarzach relacja Krzysztofa. Dzięki! Grat­u­lacje, jak po miesiącu masz 50% rozpoz­nawa­nia wyrazów, to strach pomyśleć, co może być za rok :-) Pisz tu cza­sem. U mnie to jest trochę inaczej. Pier­wszy tydzień z pro­ce­sorem czułam się trochę jak po … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 10 Comments

Four weeks after the switch-on

It is 4 weeks with the proces­sor on. I begin to hear some envi­ron­men­tal sounds. Not the loud­est ones. Rustling is pretty loud. But I still don’t hear the major­ity of speech sounds. I am aware of speech, though. Some … Con­tinue read­ing

Posted in English | Leave a comment

4 tygodnie po podłączeniu

Już prawie cztery tygod­nie noszę pro­ce­sor. Zaczęłam słyszeć niek­tóre dźwięki z otoczenia. Niekoniecznie te najgłośniejsze. Na przykład dość głośne wydają mi się wszelkie sze­lesty. Za to nadal nie słyszę więk­szości dźwięków mowy. Mam jed­nak świado­mość, że ktoś mówi. Ostat­nio w pracy … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

Easter housework

I hear the vac­uum cleaner (this post prob­a­bly means that I don’t clean my room very often). This sound is much softer when heard through the CI than through the hear­ing aid. Rustling sounds, on the con­trary, I hear much … Con­tinue read­ing

Posted in English | Leave a comment

Świąteczne porządki

Słyszę odkurzacz (ta notka praw­dopodob­nie oznacza, że odkurzam zde­cy­dowanie zbyt rzadko). Ten dźwięk jest w implan­cie dużo cich­szy niż w apara­cie. Nie ze wszys­tkimi dźwiękami tak jest, bo sze­lesty słyszę zde­cy­dowanie lep­iej przez implant. Nowe baterie.

Posted in po polsku | 2 Comments

Steps

Yes­ter­day I wrote that I heard the click­ing of my heels. Today I hear the sound my soft shoes make when I walk on the linoleum. It is a strange sound-sensation.

Posted in English | Leave a comment

Kroki

Wczo­raj pisałam, że słyszę stuk swoich obcasów. Dzisiaj słyszę, jak idę po linoleum w mięk­kich butach. Jako dźwięk to jest nieco dziwne.

Posted in po polsku | Leave a comment

Stuff

Vel­cro rip­ping. Some music. Howl­ing of the brakes in the old bus. Open­ing and clos­ing its door. My own heels’ pat­ter. In this case I am not sure if I hear or feel this. Maybe it is how it’s sup­posed … Con­tinue read­ing

Posted in English | 1 Comment

Różności

Dar­cie rzepu, tzn. otwieranie czegoś zap­inanego na rzep. Trochę różnej muzyki. Hamowanie (takie z wyciem) i otwieranie/zamykanie drzwi w starym Ikarusie. Stuk włas­nych obcasów — tu nie jestem pewna, czy słyszę, czy czuję. Może to tak właśnie ma wyglą­dać? Bo … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

Bolero (PL)

Bolero to ulu­biony utwór muzy­czny Lucyny i Michaela Chorosta. Wer­sję, którą mam, przesłuchałam najpierw z włąc­zonym aparatem i okazało się, że zaczy­nam coś słyszeć dopiero w okoli­cach piątej min­uty. Myślałam, że później pojaw­iają się jakieś niższe częs­totli­wości, ale wyjaśniono mi, … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

Bolero

Bolero, the favourite music of Lucyna and Michael Chorost… When I lis­ten to the ver­sion I have with my hear­ing aid on, I don’t hear much at all in the first five min­utes. Then it prob­a­bly moves to the lower … Con­tinue read­ing

Posted in English | Leave a comment

Words

When I write that I begin to hear some­thing, I mean that I per­ceive this as a sound, not “feel” them as some­thing like ver­tigo. I feel a lot of sounds this way. It is not that I hear these sounds … Con­tinue read­ing

Posted in English | Leave a comment

Pojęcia

Kiedy piszę o tym, że zaczy­nam coś słyszeć, mam na myśli to, że odbieram te rzeczy jako dźwięki, a nie tylko “czuję” w postaci przy­pom­i­na­jącej zawroty głowy. Jest bardzo dużo dźwięków, które odczuwam w taki sposób. Aha, i to też … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 1 Comment

How do I know the batteries are dead?

Ver­tigo. It is good that I’ve just received new sup­ply. It has been the sec­ond set of bat­ter­ies only. I will be test­ing the Ray­ovac Acoustic Spe­cial now (the hear­ing aids kind, not the spe­cial CI ones). And I switch … Con­tinue read­ing

Posted in English | Leave a comment

Po czym poznaję, że skończyły mi się baterie?

Nagle zakrę­ciło mi się w głowie. Co jest? Aa, już wiem: musi­ały pójść baterie. Dobrze się składa, że wczo­raj ode­brałam paczkę z zapasem. To był dopiero drugi kom­plet baterii, teraz zaczy­nam testowanie Ray­ovac Acoustic Spe­cial (wer­sja “zwykła”, nie te do … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | 1 Comment

A week’s worth of sounds

Day 6 The sounds are emerg­ing slowly. Today I heard the clank­ing of a big hair­pin. Like planned, I have switched to the 3rd pro­gram today and I feel like return­ing to the 2nd. I have tin­ni­tus (like a fan … Con­tinue read­ing

Posted in English | Leave a comment

Tydzień po.

Woda z kranu. Kawałki głosu mojego szefa (głośniejsze albo może niższe, nie jestem pewna) Stukot klaw­iatury, czy już o tym pisałam? Ołówek upada­jący z niewielkiej wysokości na biurko (tutaj dołączają się też zawroty głowy po odsłucha­niu tego kilka razy) Ludzie do … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment

Ping ping

Łyżeczka w herba­cie. Ciekawe, kiedy ktoś się wkurzy i zwróci mi uwagę :->

Posted in po polsku | Leave a comment

Dzień siódmy. Cienie dźwięków

Dzisiaj trochę słysza­łam przez implant muzykę w Wayne’s Cof­fee. Kiedy ktoś mówi, a ja wyłączę aparat na prawym uchu, słyszę ciche wspom­nie­nie głosu. Podob­nie jest ze stukiem klaw­iatury. Już nie wszys­tko jest tylko zawro­tami głowy, aczkol­wiek nadal je mam. Zro­biłam … Con­tinue read­ing

Posted in po polsku | Leave a comment